NRs generalsekretær Arne Jensen mener flertallet i valglovutvalget ikke har tatt hensyn til de redaktørstyrte medienes særlige rolle i demokratiske prosesser. (Foto: Heiko Junge, NTB)

Reagerer mot ny valglov

Norsk Redaktørforening (NR) reagerer sterkt på forslaget til ny valglov. Forslaget vil gi større rom for spekulasjoner, og begrense de redaktørstyrte medienes muligheter til å gi kvalitetssikret informasjon, mener NR. 

I dag får de redaktørstyrte mediene tilgang til valgresultater halvannen time før de siste valglokalene stenger. De gir mediene muligheter for å kunne presentere gode prognoser allerede kort tid etter at lokalene er stengt. Denne ordningen ønsker flertallet i valglovutvalget å avvikle. Det fremgår av utvalgets forslag. Begrunnelsen er at alle velgere skal behandles likt. NR mener flertallet med dette helt overser at de redaktørstyrte mediene er gitt en særlig rolle i vårt demokrati. "Flertallet synes å bygge på en rent mekanisk forståelse av hva det vil si å gi tilgang til valgresultater, slik at det ikke er noen forskjell på allmennheten og representanter for seriøse nyhets- og aktualitetsmedier og helt uten å vurdere disse medienes særlige samfunnsfunksjon. Det står altså i sterk kontrast til det som har vært og er skiftende regjeringers politikk de siste årene, nemlig å styrke de redaktørstyrte medienes arbeidsvilkår og muligheter for å drive journalistikk med utgangspunkt på kvalitetssikret informasjon – i mange tilfeller basert på en fortrolighet eller et tillitsforhold opp mot ulike samfunnsinstitusjoner", heter det blant annet i uttalelsen.

NR peker samtidig på at utvalget ikke viser til et eneste eksempel på at mediene har misbrukt denne tilliten og at det derfor skulle være grunnlag for å endre dagens ordning. Videre fremholder NR at "Tilgang til kvalitetssikrede og verifiserte valgresultater og prognoser er helt avgjørende for at nyhetsog aktualitetsmediene raskt skal kunne gi publikum korrekt informasjon. Vi viser her blant annet til høringsuttalelser fra NRK og TV 2. Flertallets forslag vil gjøre dette langt vanskeligere. Det vil åpenbart gå utover kvaliteten på valgdekningen i de seriøse mediene, noe som igjen vil gi større rom for spekulasjoner og ikke-kvalitetssikrede prognoser og beregninger. Vi er svært overrasket over at utvalgets flertall synes å ville stimulere en slik utvikling. Det vil verken skape interesse for eller tillit til valget og valgdekningen". 

NR peker også på at forbudet mot publisering av prognoser basert på meningsmålinger gjort på valgdagen bør oppheves. "I realiteten handler dette om statlig sensur, i det staten forbyr publisering av lovlig innsamlet informasjon", heter det i NRs uttalelse. 

Les hele høringsuttalelsen.