Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger mener Brønnøy kommuner innskrenker de folkevalgtes ytringsfrihet og har bedt kommunen endre reglementet. (Foto: Sivilombudsmannen)

Refser Brønnøy kommune

Brønnøy kommune får påpakning fra Sivilombudsmannen, fordi kommunestyrets reglement pålegger folkevalgte og ansatte en taushetsplikt det ikke er hjemmel for. - Mange kommuner har slike reglementer, sier NRs generalsekretær.

"Kommunens reglement for kommunestyret går på flere punkter lenger enn kommunelovens bestemmelser om unntak fra hovedregelen om møteoffentlighet. Videre innebærer reglementet en betydelig skranke i de folkevalgtes og de ansattes ytringsfrihet. Ombudsmannen ber kommunen om å endre reglementet på disse punktene." Det er den knallharde konklusjonen fra Sivilombudsmannen, etter at ombudsmannen - "av eget tiltak" som det heter - valgte å undersøke reglementet for kommunestyret i Brønnøy kommune. Ombudsmannen fant at reglementet var i strid med kommuneloven på to punkter, i den forstand at reglementet gikk lengre med hensyn til å kunne gjøre unntak fra hovedregelen om åpne møter. I tillegg inneholdt reglementet følgende formulering: 

"Blir det vedtatt å behandle en sak for lukkede dører, plikter kommunestyrets medlemmer og de tjenestemenn som måtte være tilstede, så langt annet ikke blir vedtatt, å bevare taushet om forhandlingene og om de vedtak som gjøres inntil de hensyn til kommunen eller andre som har bevirket vedtaket om forhandling for lukkede dører, er falt bort."

Om dette skriver ombudsmannen:

"At et møte går for lukkede dører medfører ikke i seg selv at de som deltar på møtet får taushetsplikt om det som fremkommer på møtet. Det er altså bare taushetsbelagte opplysninger de folkevalgte har taushetsplikt om. Øvrige opplysninger som fremkommer i et lukket møte, er ikke underlagt taushetsplikt. Se også Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv om taushetsplikt for folkevalgte, H-2112 punkt 3.3. Kommunen kan ikke i eget reglement innføre taushetsplikt for de folkevalgte som går lenger enn den lovbestemte taushetsplikten. Dette er også spesifisert i departementets rundskriv." 

(...)

"Kommunens reglement innebærer en betydelig skranke i de folkevalgtes og de ansattes ytringsfrihet, og må endres. Ombudsmannen ber derfor kommunen om å endre reglementet på dette punktet."

- Det er veldig bra at Sivilombudsmannen tar tak i dette og gir slike klare føringer. Men det er mye å ta av. Dette er en formulering vi har sett i en rekke kommunestyrereglementer. Til tross for flere henvendelser fra Kommunaldepartementet ser det ut som om kommunene sliter med å få dette korrekt og i tråd med Grunnloven. Man kan ikke pålegge folkevalgte representanter taushetsplikt utover det som følger av loven. Folket og loven er de to eneste instansene folkevalgte representanter må stå til ansvar for, sier NRs generalsekretær Arne Jensen.