Retten måtte åpne dørene

Etter en anke fra Norsk Redaktørforening slo Agder lagmannsrett fast at en rans- og voldtektssak i Nedre Telemark tingrett likevel skulle gå for åpne dører, med unntak av deler av fornærmedes forklaring og deler av forklaringene til et par vitner.

I forbindelse med en rans- og voldtektssak avsa Nedre Telemark tingrett kjennelse om at dørene skulle lukkes under deler av forhandlingene og at det skulle nedlegges referatforbud for hele hennes forklaring og for alt som omhandlet selve voldtekten. Det skjedde etter begjæring fra bistandsadvokaten til fornærmede, en ung kvinne med fremmedkulturell bakgrunn.

Norsk Redaktørforening anket kjennelsen og Agder lagmannsrett slo fast at saken skulle går for åpne dører, med unntak av deler av fornærmedes forklaring og deler av forklaringene til et par vitner.

Lagmannsretten skriver at «Bistandsadvokaten har i anketilsvaret anført stigmatisering, fare for identifisering og kulturelle/religiøse forhold til støtte for sin begjæring om referatforbud og lukking av dørene. Disse forholdene er relativt allmenngyldige i sedelighetssaker, dog fra noe ulike ståsteder. At religiøse miljøer har et ikke-legitimt syn på personer som har vært utsatt for overgrep, må bekjempes med andre midler enn lukking av rettspleien. Etter lagmannsrettens vurdering kan man ikke ved å lukke dørene i sedelighetssaker akseptere slike syn. Det er klart at overgrepsofre er nettopp det – ofre for straffbare handlinger. At noen miljøer ser annerledes på dette, kan ikke være så tungtveiende at hensynet til offentlighet skal vike. Det samme gjelder fare for identifisering.»  NRs ankeskriv kan du lese her.