Rolfsen tapte i lagmannsretten

Filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen tapte ankesaken i forbindelse med PSTs beslag av kildemateriale. - Skuffende sier NRs generalsekretær. NR har engasjert seg som formell støttespiller for Rolfsen i saken.

Borgarting lagmannsrett sier at man "under betydelig tvil" har kommet til at det er grunnlag for å gjøre unntak fra kildevernet i denne saken.

Lagmannsretten anerkjenner at Ulrik Rolfsen er blant dem som kommer inn under kildevernreglene i straffeprosessloven og tvisteloven, men at deler av materialet vil kunne gi PST "meget verdifulle spor" i forbindelse med etterforskningen av en mulig overtredelse av en bestemmelse i straffeloven med høy strafferamme.

- Lagmannsrettens kjennelse er svært skuffende. Jeg stiller meg undrende til rettens konklusjon, særlig fordi jeg mener vi er innenfor en type samfunnsspørsmål hvor Høyesterett tidligere har sagt at kildevernet er "tilnærmet absolutt", sier NRs generalsekretær, Arne Jensen.

NR leverte inn et 13 siders prosesskriv til støtte for Ulrik Rolfsen, i forbindelse med lagmannsrettens behandling.  Les mer her. Les hele kjennelsen fra lagmannsretten her.