Sammfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde har ansvaret for beredskap i krisesituasjoner. (Foto: Thomas Brun, NTB Scanpix)

Skeptiske til vide fullmakter

I et høringsnotat fra Justis- og beredskapsdepartementet foreslås det en ny lov med vide fullmakter for regjeringen til å sette andre lover til side i en krisesituasjon. Medieorganisasjonene er blant dem som er skeptiske.

I en offentlig utredning i regi av Justis- og beredskapsdepartementet foreslås det innført en ny "krisefullmaktslov", hvor nøkkelbestemmelsen lyder: "Ved ekstraordinære kriser kan Kongen i statsråd gi midlertidig forskrift som utfyller, supplerer eller fraviker lovgivning såfremt situasjonen ikke kan håndteres innenfor gjeldende reguleringer og det er fare ved opphold." 

Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening er blant dem som i en høringsuttalelse uttrykker en viss skepsis til forslaget, som har høringsfrist fredag 20. desember. "Det er (...) en reell fare for at vi setter grunnleggende ettigheter på spill gjennom denne loven og forskriftsfullmakten.  Dersom loven skal vedtas, er det derfor en forutsetning at man har klare og forutsigbare rammer for forskriften, og at man har prosessuelle regler for å redusere faren for misbruk", skriver medieorganisasjonene blant annet, og konkluderer med følgende: "På denne bakgrunn ønsker vi at det eksplisitt sies – aller helst i loven – at forskriften ikke kan gripe inn overfor medienes uavhengighet og rett til å bestemme hva som skal publiseres. Det kan gjerne med henvisning til kommende medieansvarslov. Tas det ikke inn i loven, bør det fremgå som en tydelig forutsetning i forarbeidene, at en slik bestemmelse vil være et ulovlig inngrep i ytringsfriheten." Organisasjonene fremmer også et ønske om en eksplisitt henvisning til kildevernet, og at fullmaktsloven ikke kan bli brukt til inngrep i dette.

Les hele høringsuttalelsen her.