Har du tenkt deg på en konferanse nå når verden gradvis åpner opp igjen? Da kan du søke stipend fra NRs vederlagsfond.

Illustrasjonsfoto: SXSW

Søk stipend innen 15. juni

NRs vederlagsfond lyser ut studiestipender og stipender til internasjonale mediekonferanser høsten 2020. Søknadsfristen er 15. juni.

Til tross for at de fleste internasjonale mediekongresser og -konferanser er avlyst eller utsatt, velger NRs vederlagsfond å lyse ut følgende:

Småstipend (inntil 10.000) til internasjonale mediekonferanser i 2020. Som tidligere år har Vederlagsfondet som intensjon å dele ut et begrenset antall konferansestipender a maks. kr. 10.000 som støtte til redaktører som vil delta i internasjonale mediekonferanser høsten 2020.  

Fondets styre delte i januar ut 15 stipendier til aktuelle kongresser i vårhalvåret.  De fleste av disse er avlyst eller utsatt. Mange av stipendmottakerne har fått aksept for å overføre stipendiet til tilsvarende konferanse neste år. Se info om nye retningslinjer her.

Se punkt A3 i veiledningen. Send en søknad med følgende informasjon på epost til NR-sekretariatet.

 • Navn
 • Redaksjon
 • E-post
 • Konferanse
 • Begrunnelse/nytteverdi
 • Utgifter
 • Finansiering

                                                                                                                                                                      

Studiestipendier etter individuelle planer

Det heter i retningslinjene for tildeling, punkt A2:

«NRs vederlagsfond kan, etter søknad, yte bistand på pt inntil kr 30.000 til redaktører som har ønsker å øke sin kompetanse gjennom individuelle studieturer/studieplaner. Søknadene vurderes individuelt, og fondsstyret står fritt til å innvilge/avslå søknader, ut fra en vurdering av studieplanens faglige relevans og pedagogiske opplegg. Fondsstyret skal ved tildeling se hen til den samlede bevilgning til slike stipendier, samt fondets samlede økonomi. Det skal normalt gå to år før en redaktør som er tildelt studiestipend på nytt kan motta slikt stipend.

Det forutsettes at stipendmottakerne leverer rapport etter fullført studium."

Rapporten skal utarbeides slik at andre redaktører kan ha utbytte av den. Den skal kunne deles via NRs nettsider. 

Du søker studiestipend ved å oppgi følgende opplysninger som du sender pr epost til NR-sekretariatet. 

 • Navn:
 • Redaksjon:
 • Epost:
 • Studium/tema:
 • Arbeidsplan:
 • Tidsbruk:
 • Utgifter:
 • Finansiering:

Fondsstyret vil ta stilling til søknadene få dager etter søknadsfristens utløp 15. juni.