Nord-Troms tingrett vil ikke stenge pressen ute fra deler av Ludvigsen-saken. 

Stenger ikke Ludvigsen-saken

Nord-Troms tingrett avviste begjæringer både fra fornærmede og tiltalte om lukkede dørene for pressen i saken mot tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen.

Ludvigsen er tiltalt for seksuelle overgrep mot tre personer, i form av at han som fylkesmann utnyttet sin stilling og/eller andres sårbare situasjon og/eller psykiske utviklingshemming i seksuelt øyemed. De tre fornærmede var unge asylsøkere. I forbindelse med at rettssaken starter 11. juni har de tre fornærmede begjært lukkede dører under sine forklaringer, samt under forklaringene til enkelte vitner, eventuelt at mediene får være tilstede, men med referatforbud. Tiltalte har begjært lukkede dører under sin forklaring. NRK har protestert mot begjæringene og anført at vilkårene for å lukke dørene ikke er tilstede.

Nord-Troms tingrett har akseptert begjæringene om lukkede dører fra de tre fornærmede, men mediene får være tilstede og referere. "Dersom pressen ikke gis adgang under denne del av bevisførselen vil de ikke få anledning til å utøve sin særlige funksjon med å kontrollere/eventuelt kritisere rettergangen og domstolsresultatet. Dette må anses å være uheldig i en sak av denne karakter. Etter rettens syn vil det også være i de fornærmedes og tiltaltes interesse at media får mulighet til å få et grundig innblikk i grunnlaget for den dom som skal avises..." (...) "Retten kan...ikke se at det er noen fare for at pressen håndterer de opplysninger som fremkommer i de fornærmedes forklaring på en slik måte at det skulle tilsi at saken skal gå for helt lukkede dører", skriver Nord-Troms tingrett blant annet i sin kjennelse. 

Tiltalte fikk ikke gjennomslag for sitt ønske om å forklare seg for lukkede dører. "Det er et tungtveiende moment at tiltalte - i henhold til tiltalebeslutningen - i kraft av å være fylkesmann og tidligere fylkesmann skal ha begått deler av de straffbare forholdene i forbindelse med denne yrkesutøvelsen. Det er åpenbart at det knytter seg en betydelig offentlig interesse til dette. Hensynet til at både pressen og allmennheten får innsyn i denne del av hovedforhandlingen må veie tyngre enn hensynet til det tiltalte skal forklare om de fornærmede...", heter det i kjennelsen.