Tapte mot Lovdata - igjen

Initiativtakerne til nettstedet Rettspraksis.no tapte ankesaken mot Lovdata i Borgarting lagmannsrett. Norsk Redaktørforening (NR) og Norsk Journalistlag (NJ) er såkalte rettshjelpere for Rettspraksis.no og leverte et eget støtteskriv i forbindelse med ankesaken.

Gjennom en såkalt midlertidig forføyning påla Oslo byfogdembete i september i år Rettspraksis å fjerne en rekke høyesterettsavgjørelser fra sitt nettsted. Avgjørelsene var hentet delvis fra en DVD utgitt av Lovdata og dels fra Lovdatas onlinedatabase. NJ og NR engasjerer seg i saken på grunn av dens prinsipielle sider.

- Tvisten berører spørsmål knyttet til den demokratiske infrastrukturen; om hvordan den enkelte borger skal kunne holde seg orientert om hvilke prinsipper og hvilken praksis rettsstaten bygger på. Det dreier seg om publisering og tilgjengeliggjøring av i utgangspunktet offentlig informasjon. Lovdatas historie og eksklusive avtaler gjør at de ikke kan sies å konkurrere på like vilkår som private, og at de derfor må finne seg i at informasjon fra Lovdata videreformidles, sa generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening det ble kjent at NR og NJ ville gå inn som rettshjelpere.

Lagmannsretten har langt på vei sluttet seg til Oslo byfogdembetes vurderinger og konkluderer med at det foreligger såkalt sikringsgrunn og vilkårene for midlertidig forføyning er tilstede. Når det gjelder Rettspraksis' interesser, sier retten at i og med at de ikke har et økonomisk motiv for publiseringen så "kan det ikke anses å ha stor betydning" om man "må vente med å eventuelt å kunne publisere de aktuelle avgjørelser" etter at et ordinært søksmål er gjennomført.

Her kan du lese hele lagmannsrettens kjennelse.