Anker. Norsk Redaktørforenings generalsekretær, Arne Jensen, VGs ansvarlige redaktør Gard Steiro og advokat i Norsk Journalistlag, Ina Lindahl Nyrud. 

(Foto: Line Møller, VG)

Tar Riksadvokaten til Høyesterett

Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Verdens Gang tar nå striden om innsyn i sentrale dokumenter i de såkalte våpensakene til Høyesterett

Høsten 2019 omtalte VG i en rekke artikler Forsvarets og politiets håndtering av tjenestevåpen, og den tilknytning en rekke fremtredende polititjenestemenn og offiserer har hatt til slike våpen. Avisen satte også søkelyset på at tidligere politimester og assisterende sjef for Spesialenheten, Johan Martin Welhaven, var under etterforskning for brudd på straffelovens bestemmelser om underslag og grov uforstand i tjenesten. Saken mot Welhaven ble henlagt av Spesialenheten.

I den forbindelse ba VGs journalist Ola Haram om innsyn i flere sentrale dokumenter. Med unntak av selve påtalevedtaket, ble begjæringen avslått av Riksadvokaten, noe som har vanskeliggjort VGs videre arbeid med å granske henleggelsen av en sak mot en av politiets egne ledende tjenestemenn.

Med bakgrunn i sakens prinsipielle sider og betydningen for journalisters muligheter til kritisk granskning av avsluttede straffesaker, besluttet Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening å gå sammen med Verdens Gang i et søksmål mot Riksadvokaten. Oslo tingrett tok ikke begjæringen til følge, og anken til Borgarting lagmannsrett førte ikke frem. Nå ankes saken videre til Høyesterett.

- Ved å bringe saken inn for vår øverste domstol, ønsker vi en rettsavgjørelse som uttrykkelig fastslår at journalister har krav på slike straffesaksdokumenter. Vi mener kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett er i strid med nyere rettsavgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Vi mener retten tar feil i sin vurdering av den allmenne interessen i saken, sier advokat Ina Lindahl Nyrud i Norsk Journalistlag.

Norsk Redaktørforenings generalsekretær, Arne Jensen er undrende lagmannsrettens konklusjon.

- Når påtalemyndigheten henlegger saker mot ledende polititjenestemenn så har det åpenbart stor allmenn interesse knyttet til grunnlaget for henleggelsen. Det er overraskende at lagmannsretten tilsynelatende ikke ser at dette berører tilliten til politiet og rettsvesenet, sier Jensen.

VGs ansvarlige redaktør, Gard Steiro, sier det ikke var vanskelig å ta beslutningen om å anke til Høyesterett.

- Saken er prinsipielt viktig. Den handler ikke bare om vi i VG kan fullføre vårt arbeid med illegale våpen, men om norsk presses mulighet til å drive kritisk journalistikk mot politiet. Nektes mediene innsyn i dokumenter som belyser kritikkverdige forhold begått av sentrale politifolk, blir det langt vanskeligere å utføre oppdraget vårt. Lukkethet er utfordrende for pressen, men først og fremst et slag for tilliten til myndighetene. 

Det er advokatene Halvard Helle og Halvor Manshaus hos advokatfirmaet Schjødt som fører saken på vegne av VG, NJ og NR. Her finner du hele ankeerklæringen.

For ytterligere kommentarer:

Advokat Ina Lindahl Nyrud, Norsk Journalistlag – tlf 901 20 232 – ina.lindahl.nyrud@nj.no

Generalsekretær Arne Jensen, Norsk Redaktørforening, tlf 90778747 – arne.jensen@nored.no