Norsk Redaktørforenings generalsekretær Arne Jensen (fra v.), VGs ansvarlige redaktør Gard Steiro og advokat Ina Lindahl Nyrud i Norsk Journalistlag mener tingretten har tolket reglene feil. (Arkivfoto: Line Møller, VG)

Tar Riksadvokaten til lagmannsretten

Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Verdens Gang anker kjennelsen fra Oslo tingrett i striden om innsyn i sentrale dokumenter i de såkalte våpensakene.

Høsten 2019 omtalte VG i en rekke artikler Forsvarets og politiets håndtering av tjenestevåpen, og den tilknytning en rekke fremtredende polititjenestemenn og offiserer har hatt til slike våpen. Avisen satte også søkelyset på at tidligere politimester og assisterende sjef for Spesialenheten, Johan Martin Welhaven, var under etterforskning for brudd på straffelovens bestemmelser om underslag og grov uforstand i tjenesten. Saken mot Welhaven ble henlagt av Spesialenheten.

I den forbindelse ba VGs journalist Ola Haram om innsyn i flere sentrale dokumenter. Med unntak av selve påtalevedtaket, ble begjæringen avslått av Riksadvokaten, noe som har vanskeliggjort VGs videre arbeid med å granske henleggelsen av en sak mot en av politiets egne ledende tjenestemenn.

Med bakgrunn i sakens prinsipielle sider og betydningen for journalisters muligheter til kritisk granskning av avsluttede straffesaker, besluttet Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening å gå sammen med Verdens Gang i et søksmål mot Riksadvokaten. Oslo tingrett avslo imidlertid begjæringen. Nå blir saken anket.

- Vi mener beslutningen fra Oslo tingrett bygger på feil lovforståelse om medienes innsynsrett, og er i strid med nyere rettsavgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg, sier advokat Ina Lindahl Nyrud i Norsk Journalistlag. Tingretten har egentlig ikke tatt stilling til det helt sentrale spørsmålet: Hvorvidt Riksadvokatens avslag er nødvendig, og om det foreligger tvingende samfunnsmessige hensyn for å nekte innsyn. Retten underspiller også den aktuelle sakens allmenne interesse. 

Norsk Redaktørforenings generalsekretær, Arne Jensen, mener saken er prinsipiell, og at det ikke var vanskelig å ta en beslutning om å anke kjennelsen.

- Når påtalemyndigheten henlegger saker mot ledende polititjenestemenn og så nekter mediene innsyn i dokumentene, da blir allmennheten nektet muligheten til å kunne få vite om ting har foregått etter boka eller ikke. Dette har med tilliten til politiet og rettssystemet å gjøre, og det virker det ikke som om tingretten har tatt inn over seg, sier Jensen.

VGs ansvarlige redaktør, Gard Steiro, sier dette om hvorfor saken er viktig:

- Vårt arbeid med illegale våpen er på langt nær avsluttet. Sakskomplekset er stort og omhandler fremtredende myndighetspersoner. Om pressen ikke får innsyn i dokumentene, vil flere vesentlige spørsmål forbli ubesvarte. Det vil være alvorlig for tilliten til politiet. I VG er vi svært takknemlige for at Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening engasjerer seg. Denne saken handler ikke bare om VG, men om norske journalisters mulighet til å drive maktkritisk journalistikk. 

Det er advokatene Halvard Helle og Halvor Manshaus hos advokatfirmaet Schjødt som fører saken på vegne av VG, NJ og NR. Her finner du hele ankeerklæringen.