Skattelistene publiseres fredag 27. oktober kl 0700. (Foto: Ole Petter B. Stokke)

Taxy er klart til bruk

Årets versjon av skattebehandlingsprogrammet taxy fra Norsk Redaktørforening er nå klart til bruk. Har du ikke bestilt taxy? Gjør det nå! Og husk også å bestille skattelister fra skatteetaten. Fristen er 13. oktober.

Skattelistene for inntektsåret 2016 publiseres 27. oktober. Fristen for å bestille skattelister fra skatteetaten er 13. oktober.  

I likhet med tidligere år, vil Norsk Redaktørforening også i år tilby skattebehandlingsprogrammet taxy til våre medlemmer. Programmet oppdateres og justeres hvert år, og i tillegg har vi en egen ekspert på vakt fra publiseringstidspunktet og noen timer utover. De som betaler avgiften på kr 750,- får tilgang til programvaren umiddelbart og kan teste denne på de testdataene dere får fra Skattedirektoratet. I tillegg nyter dere da også godt av NRs egen datasupport fredag 27. oktober.

Taxy bestiller du hos monica.andersen@nored.no eller på tlf 22405050. Da får du straks tilsendt brukernavn og passord til programvaren. Det følger med både installasjons- og brukerveiledning med programvaren.

 

Tilgang til listene

Den eneste endringen fra tidligere år hva gjelder tilgang til listene, er at tidspunktet forskyves fra kl 03.00 til kl 07.00. Det skjer blant annet etter anbefaling fra Norsk Redaktørforening.

For å få tilgang til skattelistene, må redaksjonene bestille dem fra Skatteetaten. Det gjør du her. Frist for å bestille er satt til 13. oktober for at man skal kunne få tilgang til skattelistene samtidig med at de offentliggjøres. For bestillinger mottatt etter dette kan skatteetaten ikke garantere tilgang til skattelistene på utleggingstidspunktet.

Det er ansvarlig redaktør som kan bestille skattelister. Det må også undertegnes en avtale som regulerer bruken av skattelistene. Avtalen kan lastes ned fra skatteetaten.no fra og med i dag, 14. september. Bekreftelse på godkjent bestilling, recordbeskrivelser, nødvendig informasjon om testfiler, krypteringsnøkler samt produksjonsdata blir sendt ut fortløpende som vanlig.

Det er anledning til å bestille to typer lister:

  • Skatteliste for personlige skattytere (inkluderert fire oppdateringer pr år).
  • Skatteliste for aksjeselskaper mv (oppdateres ikke).

Skattelistene omfatter hele landet, og det er ikke anledning til å bestille fylkesvise lister. Så snart den enkelte bestiller er godkjent vil Skattedirektoratet fortløpende effektuere bestillinger av skattelister for inntektsåret 2016. 

Skattelistene ligger på skatteetaten.no frem til neste års skattelister legges ut. Skattelistene kommer på samme filformat som i fjor. Skattedirektoratet vil også i år ha en teknisk beredskap og assistanse i forbindelse med utsendelse av listene. Prisen for tilgang er i år kr. 7 500,- (eks. mva) per liste.

Her er kontaktnummer for teknisk support for media hos Skatteetaten:

Tlf: 22 07 76 90 Kl. 0900-1500

27/10: kl. 0700 - 2100

http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Presse/Bestill-skattelister/

 

Publisering av opplysninger fra skattelistene

Som det er orientert om i tidligere meldinger – og i nyhetsbrevet – må de redaksjonene som ønsker tilgang til listene signere en avtale med Skattedirektoratet, hvor man blant annet forplikter seg til ikke å publisere hele eller deler av listene i søkbar form på nettet, og ikke publisere fullstendige lister på papir. Avtalen må signeres av mediets ansvarlige redaktør. Dette er et resultat av Stortinget i 2011 endret ligningsloven, slik at den aktuelle bestemmelsen nå lyder (ligningslovens § 8-8, punkt 4):

”Fullstendige skattelister kan utleveres i elektronisk form til pressen. Listen over personlige skattytere kan likevel bare utleveres dersom det inngås avtale mellom den enkelte redaksjon og Skattedirektoratet om at hele eller deler av den mottatte skattelisten ikke kan legges ut på Internett eller gis videre til andre. Det kan kreves betaling ved utlevering av skattelister.”

 Restriksjonene på publisering av listene innebærer ingen begrensninger på vanlig journalistisk bruk og publisering av skatteopplysninger. Det fremgår av finanskomiteens merknader (flertallet) til lovendringen at

"F l e r t a l l e t har merket seg høringsinnspillene fra Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening og mener at forslaget til endring i ligningsloven § 8-8 nr. 4 ikke skal forstås slik at man legger journalistiske begrensninger. Begrensningene er ment i forhold til publisering på internett eller overlevering av hele eller deler av listen til andre. Det skal være slik at pressen kan plukke ut personer fra listene for å lage saker som ivaretar pressens rolle som en samfunnskritisk aktør ovenfor myndighetene og samfunnsutvikling. Det betyr at lister over kommunenes ti rikeste, folkevalgtes inntekt, osv. skal også i framtiden være mulig å publisere.”

I praksis innebærer dette at oversikter, tabeller, lister og lignende, som er utarbeidet ut fra journalistiske kriterier, vil være tillatt å publisere – på nett og på papir. At man ved slik publisering gjør navnet på ulike personer ”søkbare”, på den måten at de gir treff ved bruk av søkemotorer på det aktuelle nettstedet, eller ved generelle nettsøk, innebærer ikke et brudd på avtalen. Mediene vil altså kunne lage lister over de rikeste, over ulike yrkesgrupper, folkevalgte osv. 

Mer uklart er det ved publisering av lister som kun har geografi eller alder som avgrensning. I forbindelse med offentliggjøringen av listene for 2011, oppstod det en diskusjon mellom Dagbladet og Skatteetaten, etter at Dagbladet laget et opplegg hvor man ved søk på postnummer fikk opp en oversikt over de 100 skatteyterne med høyest inntekt på dette postnummeret. Skattedirektoratet ga i den forbindelse uttrykk for at man mener oversikter over 100 personer innenfor en kommune normalt vil være innenfor loven, men at også dette vil måtte vurderes ut fra kommunens størrelse. Oversikt som omfatter alle eller en stor del innbyggerne i en kommune vil etter dette trolig kunne bli oppfattet som problematisk av direktoratet. Det samme vil trolig gjelde en liste over for eksemepl samtlige 30-åringer i Norge.

Her er det trolig flere gråsoner som ikke er åpenbare ut fra loven, forarbeidene og avtaleteksten. Trolig vil det bli et spørsmål om utvalget og publiseringen kan forsvares ut fra journalistiske kriterier. Trolig vil det, ved svært store utvalg, uansett være mest aktuelt å publisere statistiske data, og dermed ikke hele lister.

Vi understreker at restriksjonene på publisering gjelder listen for personlige skatteytere. Listen over upersonlige skatteytere (dvs firmaer, stiftelser og lignende) kan publiseres i sin helhet og i søkbar form.

 

Tilgang til enkeltopplysninger

Også i år har det skapt en viss diskusjon at Dagens Næringsliv publisere enkelte skatteopplysninger lenge før selve listene legges ut. Det skyldes imidlertid at DN har benyttet seg av den muligheten alle medier har til å hente ut opplysninger om enkeltskatteytere hos kredittopplysningsselskapene. Sistnevnte mottar opplysninger løpende fra skatteetaten.

- Dette er helt ordinær journalistisk virksomhet som kan gjøres når som helst på året, og har forsåvidt ikke noe å gjøre med publiseringen av de komplette listene. På den annen side gir det grunnlag for en debatt om hvorvidt publiseringen av skattetallene kan organiseres annerledes, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

Skatteetaten har de siste årene innført et mer løpende skatteoppgjør med hovedvekt i juni og frem mot siste utleggsdato i oktober. Et mer løpende skatteoppgjør har derimot ikke påvirket ordningen med skattelisteopplysninger for presse og publikum. Skatteetaten opplyser at de har gjort en juridisk vurdering av om skattelistene kan bli tilgjengelige puljevis fra og med første utlegg i juni, og ikke utelukkende som en komplett liste når alle skatteoppgjørene er sendt ut i oktober. Vurdering er at skattlister kan publiseres fortløpende innenfor gjeldende rett. Videre er det gjort en vurdering av muligheten til å benytte eksisterende tekniske løsning for publisering av skattelistene til presse og publikum etterhvert som oppgjørene er klare i juni, august og oktober.

- Vår konklusjon er at en slik endring ikke kan gjennomføres fordi det vil gi uakseptabel høy risiko for feil og avvik i både skattelister og skatteoppgjør, sier kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten, Mariken Holter, i en melding fra Skattedirektoratet.

Skatteetaten distribuerer skattelisteopplysninger løpende for at finans- og kredittopplysningsvirksomheter skal få tilgang til oppdaterte og korrekte opplysninger fra første utleggsdato i juni og ut året. Slik virksomhet er regulert blant annet gjennom personvernregelverket, vilkår gitt i konsesjon fra Datatilsynet og unntak fra taushetsplikten i skatteforvaltningsloven. Pressens tilgang til skattelister er uttømmende regulert i skatteforvaltningsloven paragraf 9-7.

- Vi har også vurdert om pressen kan få utvidet eller endret tilgang til skatteopplysninger på lik linje med finans- og kredittopplysningsvirksomheter. Slik tilgang forutsetter eksplisitt unntak fra taushetsplikten. En endring av dagens praksis vil forutsette lovendringer for at pressen skal kunne gis tilgang til eksisterende distribusjonsløsning på lik linje som finans- og kredittopplysningsvirksomheter, sier Holter.

Pressen kan til journalistisk virksomhet innhente opplysninger om enkeltskattytere fra kredittopplysningsselskapene. Det betyr at pressen kan kjøpe tilgang til skatteopplysninger før samlet skatteliste er gjort tilgjengelig av Skatteetaten.

- Det er ikke tatt initiativ til noen endringer fra vår side på dette området, sier Holter, som imidlertid har et ønske om at det oppgis kilde for slike opplysninger, slik at man unngår spekulasjoner om lekkasjer fra Skatteetatens side.