Landsmøteperioden fra 2019 til 2021 har bydd på mange viktige hendelser - blant annet signeringen av en ny utgave av Redaktørplakaten på høstmøtet i Tromsø i november 2019, nye utgaver av ansvarsmerket, ny veileder i datajournalistikksikkerhet og selvfølgelig den spesielle situasjonen for redaktører og mediebransjen under korona-pandemien.

(Foto/ill: NTB/Eskil Wie Furunes/Øivind Hovland/Tora Håndlykken)

Velkommen til NRs landsmøte 3. mai

Her finner du saksliste og alle dokumenter til Norsk Redaktørforenings landsmøte som arrangeres digitalt mandag 3. mai kl 17.00

Landsmøtet arrangeres rett i etterkant av konferansen Medieleder 2021 som NR arrangerer i samarbeid med MBL. Les mer om programmet her.

Her melder du deg på Medieleder og landsmøtet. (Du har anledning til å melde deg på kun landsmøtet også, men vi håper at flest mulig av NRs medlemmer også melder seg på Medieleder som starter kl 13.00.

Her er første innkalling til landsmøtet som ble sendt ut 24. februar.

Dagsorden (inkl lenker til saksdokumentene)

1. Styrets forslag til dagsorden og forretningsorden for landsmøtet.

2. Styrets årsmelding for landsmøteperioden.

3. Styrets regnskap for landsmøteperioden.

4. NRs handlingsplan for perioden 2021-2023

5. Innkomne forslag (ingen forslag innkommet)

6. Valg - Valgkomiteens forslag finnes her.

Under finnes saksdokumentene som også er tilgjengelig for nedlasting her (pdf)

Sak 1 – Styrets forslag til dagsorden og forretningsorden for landsmøtet 

Dagsorden for Norsk Redaktørforenings landsmøte 2021:

1. Styrets forslag til dagsorden og forretningsorden for landsmøtet. 

2. Styrets årsmelding for landsmøteperioden.

3. Styrets regnskap for landsmøteperioden.

4. NRs handlingsplan 2021-2023

5. Innkomne forslag (ingen forslag innkommet)

6. Valg

Landsmøtet kan ikke treffe vedtak i saker som ikke er ført opp på dagsorden med mindre 2/3 av de frammøtte godtar det.

Ved valgene velger landsmøtet:

1. Styre bestående av leder, nestleder og 7 medlemmer, samt 5 varamedlemmer, alle med funksjonstid på 2 år. Styret skal som hovedregel bestå av minst 4 kvinner og minst 4 menn.

2. Valgkomité bestående av leder, to medlemmer og ett varamedlem.

3. Revisor.

 

 Forretningsorden for Norsk Redaktørforenings landsmøte 2021

 1.  Landsmøtet er et åpent møte.
 2.  Alle medlemmer har tale og forslagsrett på landsmøtet. Medlemmer som er innvilget medlemskap etter bestemmelsene i §3, unntakspunktene 2 og 3 har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
 3.  NRs generalsekretær og assisterende generalsekretær har tale- og forslagsrett.
 4. Styrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som angår ansvarsfrihet for vedtak de har vært med på som medlemmer av styret (regnskap for landsmøteperioden).
 5. Landsmøtet avvikles etter følgende dagsorden (jfr også NRs vedtekter § 5):
 • Åpning og konstituering (se pkt 7 nedenfor)
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Årsmelding for landsmøteperioden
 • Regnskap for landsmøteperioden
 • Forslag til handlingsprogram
 • Eventuelle andre forslag fra styret (vedtektsendringer og lignende)
 • Eventuelle innkomne forslag
 • Valg

      Landsmøtet åpnes av NRs leder, som også forestår konstituering av møtet.

    6. Ved møtets åpning skal det, med alminnelig flertall, velges:

 • 1 ordstyrer
 • 1 sekretær
 • 2 deltakere til å underskrive protokollen

    7. Etter konstitueringen overtar den valgte ordstyreren ledelsen av møtet.

    8. Alle vedtak fattes med alminnelig flertall. Dersom noen krever å få behandlet saker som ikke er ført opp dagsorden, må dette godkjennes av landsmøtet med 2/3 flertall (jfr. vedtektenes paragraf 7). Dersom det fremmes forslag eller det er dissenser som krever stemmetelling, så skal det også foretas navneopprop for å klarlegge hvor mange stemmeberettigede som er til stede.

     9. Ordstyrer kan, med landsmøtets godkjennelse, innføre begrensninger i taletiden når dette er nødvendig for den praktiske gjennomføringen av landsmøtet.

     10. Landsmøtet foretar følgende valg, etter innstilling og orientering fra valgkomiteen:

 • Leder
 • Nestleder
 • 7 styremedlemmer
 • 5 varamedlemmer
 • Revisor

Etter forslag fra styret velger landsmøtet valgkomite bestående av leder, to medlemmer og ett varamedlem. Det er tillatt å fremme benkeforslag i forbindelse med valgene.

Sak 2 og 3 – Årsmelding og regnskap 2019-2020

Årsmelding og regnskap for årene 2019-2020 finnes her.

Revisors beretning 2019 finnes her.

Revisors beretning 2020 finnes her.

Sak 2 – Årsmelding: Forslag til vedtak: Landsmøtet tar styrets årsmelding for 2019 og 2020 til etterretning.

Sak 3 – Regnskap: Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner NRs regnskaper for 2019 og 2020 og innvilger styret ansvarsfrihet.

 

Sak 4 – NRs handlingsplan 2021-2023

Utkast til handlingsplan ble i styrets møte 16. februar 2021 vedtatt sendt på høring til medlemmer og regionforeninger og med høringsfrist 19. mars.  Etter høringsrunden og styrets møte 23. mars, ble det foretatt enkelte mindre justeringer av utkastet. Det endelige utkastet til handlingsprogram finnes her.

Forslag til vedtak: Styrets forslag til handlingsplan for perioden 2021-2023 godkjennes.

 

Sak 6 – Valg

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Norsk Redaktørforening, forslag til styre for perioden 2021-23.

Hele styret er på valg. Styret skal besettes med ni faste medlemmer og fem varamedlemmer.

Innstilling, faste medlemmer:

Leder: Sjefredaktør og administrerende direktør Eirik Hoff Lysholm, Dagsavisen

Nestleder: Nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken, VG.

Styremedlemmer:

 • Ansvarlig redaktør og konsernsjef Olav T. Sandnes, TV2.
 • Kringkastingssjef og ansvarlig redaktør Thor Gjermund Eriksen, NRK.
 • Ansvarlig redaktør Bjørn Rønningen, Hitra Frøya.
 • Sjefredaktør Helge Nitteberg, Nordlys.
 • Ansvarlig redaktør Ingeborg Heldal, KK.
 • Ansvarlig redaktør og administrerende direktør Britt Sofie Hestvik, Kommunal Rapport.
 • Sjefredaktør Irene Halvorsen, Nationen.

Varamedlemmer:

 • Ansvarlig redaktør Sigvald Sveinbjørnsson, Bergensavisen, fast møtende.
 • Visuell redaktør Christina Dorthellinger, NTB.
 • Sjefredaktør og administrerende direktør Steinulf Henriksen, Folkebladet.
 • Utviklingsredaktør Eirik Hammersmark Winsnes, Aftenposten.
 • Ansvarlig redaktør Hilde Eika Nesje, Bø Blad (ny)

 

På vegne av valgkomiteen Norsk Redaktørforening,

 • Grethe Gynnild-Johnsen, leder
 • Ove Mellingen
 • Kim Riseth

Styrets forslag til valgkomité for landsmøteperioden 2021-2023:

Ove Mellingen, Telemarksavisa (leder)

Hanna Relling Berg, Sunnmørsposten

Mads Yngve Storvik, NTB

Frøy Gudbrandsen, Bergens Tidende