Tirsdag planla formannskapet i Ørsta å avholde møte via Google Meet. I første omgang ga de beskjed om at det kun var mulig å delta på møtet for medlemmene av formannskapet, men etter at Avisa Møre argumenterte for åpning av møtet, gjorde de helomvending. - Her er det viktig at redaktørene er våkne, sier NRs generalsekretær, Arne Jensen.

(Foto: Møre/NTB scanlix)

Viktig informasjon om fjernmøter

På grunn av korona-epidemien er det nå mange kommuner som vil avholde politiske møter som fjernmøter, enten via telefon eller via Skype, Google Hangout, Microsoft Teams. Whereby eller andre verktøy. Her er gode råd og eksempler på hvordan din redaksjon skal sikre offentligheten tilgang på informasjon fra møtene.

- Det er viktig at redaksjonene er våkne nå som mange kommuner velger å avvikle politiske møter som fjernmøter. Bruk av fjernmøter opphever ikke reglene om møteoffentlighet i kommuneloven. Vårt viktigste råd er å ta kontakt med kommunens ledelse og finn en løsning. Her har kommunene og redaksjonene felles interesser om best mulig informasjon ut til innbyggerne, sier NRs generalsekretær Arne Jensen.

Han understreker at det er bare dersom kommunene ikke har teknisk utstyr for det, at de har anledning til å avholde møter som ikke er offentlige.  

Tirsdag planla formannskapet i Ørsta å avholde møte via Google Meet. I første omgang ga de beskjed om at det kun var mulig å delta på møtet for medlemmene av formannskapet, men etter at Avisa Møre argumenterte for åpning av møtet, gjorde de helomvending.

Ringerikes Blad fikk tilgang på formannskapsmøte etter å ha kontaktet ordføreren. Les mer om dette nederst i saken.

Det som er viktig å huske på er bruk av fjernmøter ikke opphever reglene om møteoffentlighet i kommuneloven, hvor det i § 11-5 fremgår at:  

 «Alle har rett til å være til stede i møter i folkevalgte organer dersom ikke noe annet følger av denne paragrafen.»
 
§ 11-7 er det gitt regler om fjernmøter. Der heter det:
 
«§ 11-7.Fjernmøter
Kommunestyret og fylkestinget kan selv beslutte at folkevalgte organer i kommunen eller fylkeskommunen skal ha adgang til å holde møter som fjernmøte.
Fjernmøte innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via tekniske hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre. Kravene som ellers gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter. Et møte som skal lukkes etter § 11-5 andre ledd, kan ikke holdes som fjernmøte.
Departementet kan gi forskrift om krav til gjennomføring av fjernmøter, unntak fra kravet i andre ledd om at møtedeltakerne skal se hverandre og unntak fra tredje ledd.»

Vårt råd: Ta kontakt med kommuneledelsen!

Inntil nå har det ikke vært gitt forskrift om krav til gjennomføring av fjernmøter, men på fredag kom den – som et resultat av de utfordringene koronaepidemien medfører.
 
forskriften, som er midlertidig, heter det blant annet:
 
«§ 3.Unntak fra kravet om møteoffentlighet ved fjernmøter
Folkevalgte organer kan gjennomføre et fjernmøte selv om kommunen eller fylkeskommunen ikke har tekniske løsninger for å sikre at allmennheten får tilgang til møtet.»
 
Det betyr altså at kommunene kan fravike møteoffentlighetsprinsippet, forutsatt at de ikke har de tekniske løsningene som er nødvendige. Vi vil tro at mange kommuner er satt opp med systemer som gjør det mulig å gi allmennheten tilgang, men det gjelder neppe alle.
Uansett så mener vi det kan lønne seg å være proaktive, og ta kontakt med ordfører eller administrasjonssjef og høre litt om hvordan de har tenkt å organisere dette, slik at prinsippet om møteoffentlighet kan etterleves. Det kan jo også tenkes at redaksjoner selv kan bidra til å hjelpe kommunen med dette, f eks ved å sette opp livestream fra ordførerens kontor, dersom han skal avvikle møter derfra. Men her kan det jo tenkes ulike løsninger. Poenget vårt er at det trolig er fornuftig å være litt i forkant, og starte med et positivt utgangspunkt.
 

Dette skrev Ringerikes Blad mandag kveld etter å ha argumentert i tråd med rådene fra NR:

Pressen får tilgang til formannskapets møte

Jevnaker-ordfører Morten Lafton forsikrer mandag kveld om at formannskapsmøtet i kommunen tirsdag morgen vil bli gjort tilgjengelig for pressen.

– Vi oppretter kontakt med journalisten via telefon slik at avisen kan følge møtet, sier Lafton. 

Han forsikrer om at beslutningen om å holde møtet lukket kun er av smittevernhensyn.

...

Har dere spørsmål om dette, så ikke nøl med å kontakte NR- sekretariatet.