Fjellstyrene håndterer blant annet spørsmål om beiting i statallmenningene. Her fra Strynefjellet. (Foto: NTB Scanpix)

Vil åpne fjellstyrene

Mens et statlig utvalg ønsker å unnta fjellstyrene fra innsyn, vil Norsk Redaktørforening åpne dem ytterligere.

I et utkast til ny fjellov foreslår et statlig utvalg å gjøre de lokale fjellstyrene om til privatrettslige organer. I så fall vil de i hovedsak bli unntatt fra både offentleglova og forvaltningsloven. Fjellstyrene oppnevnes av kommunestyrene og utfører en rekke viktige oppgaver knyttet til forvaltningen av statsallmenningene. Det dreier seg om enorme eiendommer og verdier og også sterke interesser som jordbruk, fiske, fangst og jakt, samt allmennhetens alminnelige rettigheter. Flere høringsinstanser har protestert mot en slik omlegging. Blant annet er både Advokatforeningen og Kommunenes Sentralforbund kritiske. Det samme er medieorganisasjonene. I en felles høringsuttalelse fra Norsk Presseforbund (NP), Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening (NR) skriver de blant annet dette om utvalgets forslag:

Etter vårt syn er dette direkte i strid både med gjeldende rett og med hvordan rettstilstanden bør være. Det vil være meget uheldig og et brudd med viktige prinsipper i norsk forvaltningstradisjon om fjellstyrene blir definert som privatrettslige rettssubjekter.

Vi viser til at styrene:

 • Oppnevnes av kommunestyret
 • Forvalter bruken av fellesskapets eiendom
 • Skal sørge administrering av bruksrettigheter på fellesskapets eiendom
 • Skal legge til rette for friluftsliv for allmennhetene

Fjellstyrene har med andre ord oppgaver som ligger tett opp til, for ikke å si er helt like, de oppgaver andre forvaltningsorganer har. Styrene skal behandle og avgjøre en rekke viktige spørsmål av stor allmenn interesse. Slik utvalgets forslag er lagt opp i utkast § 10-1, vil imidlertid allmennheten være avskåret fra innsyn i saker som gjelder blant annet:

 • Beite og beiteareal
 • Rett til tilleggsjord
 • Rett til seter
 • Oppføring av bygninger
 • Bruksregler for allmenningen
 • Store og varige fysiske inngrep i grunnen
 • Fastsettelse av skogbruksplaner

Mest oppsiktvekkende er det at utvalget synes å mene at verken forvaltningslov eller offentleglov skal gjelde for fjellstyrenes rolle som offentligrettslig oppsyn.

I stedet ønsker medieorganisasjonene å gå motsatt vei. I tillegg til at fjellstyrene bør opprettholdes som offentlige organer, bør de også åpne møtene sine, på samme måte som folkevalgte organer i kommunene, mener NP, NJ og NR.

Les hele høringsuttalelsen her.