Vil åpne studentsamskipnadene

Medieorganisasjonene er misfornøyde med forslaget til ny lov om universiteter og høyskoler. 

 «Hovedinnvendingen vår er at lovforslaget ikke går langt nok i å sikre åpenhet som en sentral grunnverdi i universitets- og høyskolesektoren. De få reglene som Universitets- og høyskoleutvalget foreslår om møte- og dokumentoffentlighet, er etter vår mening for skjønnsmessige og uklare. Allmennhetens innsynsrettigheter på området mangler i lovforslaget, og de alminnelige innsynsprinsippene som gjelder for statlige virksomheter er fraværende. Den nye loven må i større grad inneholde mer presise og omfattende bestemmelser om retten til innsyn», skriver Norsk Journalistlag, Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening i en felles høringsuttalelse om ny lov om universiteter og høyskoler

Konkret ber organisasjonene om at reglene om møteoffentlighet i de styrende organene på universiteter og høyskoler blir gjort mer konkrete, og at unntaksmulighetene blir færre og mer presise. De ber også om at studentsamskipnadene blir omfattet av offentleglova

«Studentsamskipnadene er selvstendige rettssubjekter som utfører et viktig samfunnsoppdrag med å ivareta velferdsbehovet til studenter ved universiteter, høyskoler og fagskoler. De forvalter betydelige offentlige midler. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus omsetter for eksempel for rundt 1,5 milliarder kroner per år. Det er likeledes det offentlige som gjennom Kunnskapsdepartementet, beslutter om studentsamskipnader skal opprettes, legges ned, deles eller slås sammen, og avgjør hvilken studentsamskipnad den enkelte institusjon skal være tilknyttet. Studentsamskipnadene sitter med betydelig makt og økonomisk handlefrihet, som må kunne ettergås og kontrolleres av allmennheten", heter det uttalelsen fra medieorganisasjonene.