Vil ha straff for innsyns-brudd

Medieorganisasjonene ber kontroll- og konstitusjonskomiteen ta initiativ til at det innføres sanksjoner for brudd på offentlighetsloven og arkivloven.

"Vi mener det er på høy tid at man nå innfører sanksjoner for brudd på de lover som skal sikre effektiv gjennomføring av offentlighetsprinsippet i Norge – altså arkivloven og offentlighetsloven. Bøter eller tvangsmulkt må vurderes som mulig sanksjonsform for å sikre at lovene etterleves," skriver Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag Norsk Redaktørforening i et felles brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Komiteen skal tirsdag 5. desember behandle rapporten fra Riksrevisjonen om regjeringens etterlevelse av reglene om journalføring og arkivering, en rapport som ble presentert på forsommeren og hvor regjeringen fikk sterk kritikk.