Et utvalg foreslår å taushetsbelegge alle data som Statistisk Sentralbyrå samler inn - til evig tid. (Foto: NTB Scanpix)

Vil ha taushet til evig tid

Taushetsplikt for alle innsamlede statistiske opplysninger - til evig tid. Det er forslaget i et utkast til ny statistikklov. "Skivebom" er karateristikken fra medieorganisasjonene.

Medieorganisasjonene (Norsk Journalistlag, Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening) fyrer av en kraftsalve mot deler av forslaget til ny statistikklov i sin høringsuttalelse

"Som mediepolitiske organisasjoner avgir vi jevnlige høringsuttalelser der vi understreker behovet for åpenhet og innsyn. Samtidig forsøker vi å gå i dialog for å finne lovtekniske løsninger som skal ta hensyn til behovet for å verne rettmessige, fortrolige opplysninger. Med foreliggende forslag vil vi imidlertid gå så langt som å hevde at det å utvide statistikklovens taushetsplikt, er fullstendig blottet for reell og forståelig begrunnelse. Dagens taushetspliktbestemmelse i statistikkloven § 2-4 er antakelig en av våre strengeste og mest lengstvarende taushetsplikter. Å skulle utvide denne ytterligere, uten å kunne vise til eksempler på at dagens taushetspliktregel er problematisk, viser etter vår mening manglende forståelse for datagrunnlagets betydning for allmennheten og Statistisk sentralbyrå (SSB) sin samfunnsrolle.
Vi går derfor sterkt imot forslaget om å innføre taushetsplikt for alle opplysninger som er innhentet for offisiell statistikk i Statistisk sentralbyrå SSB til evig tid."

NJ, NP og NR mener forslaget er i strid med rettsutviklingen både i Europa og i Norge, og at forslagsstillerne verken har tatt hensyn til de historiske begrunnelsene for hvorfor det var viktig med åpenhet rundt statistiske data, eller rettsutviklingen i retning av å vurdere størst mulig åpenhet, særlig i saker av allmenn interesse.