Nyheter

Protesterer mot lønnslipp-stenging

Medieorganisasjonene protesterer mot forslaget om å gi hjemmel for å unnta fødselsnumre og lønnsoppgaver til offentlig ansatte. Fredag 21. oktober møter de representanter for Stortingets justiskomite.

BUF-direktoratet har flere organ

Sivilombudsmannen har langt på vei gitt Bergens Tidende medhold i en klage på innsynsnekt i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Avisen krevde innsyn i regionkontorenes bidrag til årsrapportene for årene 2005-2009 og i en ekstern konsulentrapport utarbeidet for direktoratet, men fikk avslag.

22. juli-kommisjonen vil ha unntak

Undersøkelseskommisjonen etter terroren 22. juli ber om en ny lov for å kunne unnta flere dokumenter enn det offentlighetsloven gir adgang til.

Fylkesutvalg holdt hemmelig møte

Fylkesutvalget i Telemark fylkeskommune får kritikk på flere punkter fra Sivilombudsmannen, etter at utvalget gjennomførte et møte uten å kunngjøre at det skulle holdes, at det ble lukket uten å protokollere det og at dokumentunntak ikke ble hjemlet i offentleglova.

Kartlegger mediebehov i terror-saken

NR er bedt av Oslo tingrett om å foreta en kartlegging av de ulike medienes forventede behov knyttet til den kommende rettsaken mot Anders Behring Breivik.

Ny tekstreklame på nye plattformer?

Fører de nye plattformene til mer og andre former for tekstreklame? Det er ett av de spørsmål som stilles til et tekstreklameutvalg som nå er nedsatt av NR-styret.

Offentlige skattelister til doms

En privatperson i Lindås i Hordaland har reist sak mot Staten med krav om få rettslig fastslått at offentliggjøringen av hans ligningsoppplysninger er i strid med hans menneskerettigheter etter Den europeiske menneskerettskonvensjon, artikkel 8. Nordhordland tingrett avsa kjennelse 6. mai i år om at saken avvises, men Gulating lagmannsrett har 20. september i år bestemt at saken skal fremmes for tingretten.

Seks millioner mer pressestøtte

Det foreslås en ørliten økning på pressestøtteposten i statsbudsjettet som ble lagt fram i dag, med samlet 326.908.000 kroner i forslag for 2012, mot 320.957.000 i saldert 2011-budsjett. Det betyr cirka 6 millioner kroner eller vel to prosent. Posten til anvendt medieforskning og etterutdanning, som bl a omfatter IJ, foreslås redusert med en million kroner.

Dagbladet frifunnet i injuriesak

Et stort flertall på seks av sju dommere i Borgarting lagmannsrett har frifunnet Dagbladet i en injuriesak reist av en privatetterforsker. Han påsto seg ærekrenket av Dagbladet gjennom tre utsagn i januar 2007, men har nå tapt søksmål mot avisen både i tingretten og i lagmannsrett.