Åpenhetsrapporter

Norsk Redaktørforenings (NR) vederlagsfond forvalter redaktørenes kollektive vederlag for kopiering og videreformidling. I henhold til Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett, er NR forpliktet til årlig å avgi en rapport om sin virksomhet. Her publiseres disse rapportene som også legges fram for NRs landsmøte annet hvert år og for NR-styret årlig.

Rapporten skal offentliggjøres på organisasjonens nettsted senest åtte måneder etter regnskapsårets slutt og være tilgjengelig for allmennheten i minst fem år.

Les mer om Norsk Redaktørforenings vederlagsfond her.