DN-journalist tapte i Høyesterett

DN-journalist Cecilie Langum Backer er pålagt å forklare seg for Borgarting lagmannsrett om sin kontakt med investoren som retten mener var hennes kilde til de bærende opplysningene i en sak om oljeselskapet DNO. Det har Høyesterett bestemt, under dissens 3-2.

Bakgrunnen er at Lagum Becker nektet å svare på spørsmål om kilde fra aktoratet i en sak i Oslo tingrett, om shortingtiltale mot en investor. Økokrim mente at en artikkel journalisten skrev var bygget på kopi av et brev som advokat Rolf Johan Ringdal i BAHR skrev, på oppdrag fra investoren. Investoren forklarte for retten at han selv fakset brevet til journalisten.

Oslo tingrett fant det klart at investorenen selv var kilden for artikkelen og på grunnlag av dette mente tingretten at journalisten ikke kunne nekte å forklare seg om sin kontakt med ham, bare om eventuell kontakt med andre, ukjente kilder. Tingretten påla derfor journalisten å forklare seg i en kjennelse 15. februar 2011. Borgarting lagmannsrett avsa kjennelse om vitneplikt 28. april, på samme grunnlag som tingretten.

I Høyesterett mente førstevoterende, Clement Endresen, at fritaket om vitneplikt i straffeprosesslovens §125 (kildevernbestemmelsen) ikke kunne tolkes så vidt at den også omfattet de tilfeller hvor kilden selv har stått frem og vedkommendes identitet dermed er kjent, eller at det på annet grunnlag er "etablert utenfor rimelig tvil hvem som er kilden". Annenvoterende, Jens Edvin A. Skoghøy, ga uttrykk for at "Dersom det skal være et vilkår for kildevern at det ikke kan føres annet bevis for kilden, vil kildevernet bli undergravd. Man vil da legge til rette for "klappjakt" på kilden".

Påtalemyndigheten er representert ved statsadvokat Henrik Horn og journalisten av advokat Vidar Strømme. Dommere i saken er Tore Schei, Jens Edvin A. Skoghøy, Clement Endresen, Ragnhild Noer og Finn Arnesen. Flertallet besto av første voterende Endresen, Schei og Noer - mindretallet av Skoghøy (annenvoterende) og Arnesen.

Du kan lese Høyesteretts kjennelse her.

Du kan lese lagmannsrettens avgjørelse i saken her.