Forslag om åpne kontrollutvalg og foretaksstyrer

Etter mange års ”mas” fra medieorganisasjonene har Kommunaldepartementet omsider lagt fram forslag om å endre kommuneloven slik at offentlighetsprinsippet i loven om åpne dører i folkevalgte organer også skal gjelde for kontrollutvalgene og for styrene i fylkeskommunale og kommunale foretak.

Forslaget ble sendt ut på høring av Kommunaldepartementet i slutten av mai og det er frist for å sende høringsuttalelser til 15. september i år.

For kontrollutvalgenes vedkommende har det vært ulike former for åpenhet i årene som er gått etter at ny kommunelov kom i 1992. Etter gjeldende rett kan det enkelte utvalg selv bestemme om hovedregelen skal være åpne dører, men med plikt til å lukke dørene dersom taushetsbelagte opplysninger skal behandles. Forslaget fra departementet, som nå er sendt på høring, er at kommunelovens vanlige regler om møteoffentlighet i kommuneloven §31 skal gjelde også for kontrollutvalget. Det samme foreslås innført for styremøtene i foretak som opprettes etter kommuneloven kapittel 11. I dag er det slik at kommunestyret må vedta det hvis møtene i disse foretakene skal være åpne.
Du kan lese hele høringsnotatet her.