Kommunalminister Jan Tore Sanner må ta stilling til flere forslag som kan gi økt hemmelighold i kommunene. (Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix)

Munnkurv på lokalpolitikerne?

I et forslag til ny kommunelov fremmes flere forslag til nye hjemler for å lukke møter og fjerne saker fra den offentlige sakslisten. I tillegg foreslås en egen, omfattende, taushetsplikt for folkevalgte.

I en høringsuttalelse reagerer Norsk Redaktørforening sterkt på flere av forslagene. Særlig gjelder det forslaget om en ny taushetspliktbestemmelse for de lokale folkevalgte. Bestemmelsen innebærer at dersom administrasjonen i en kommune har unntatt et dokument fra offentlighet, og en folkevalgt får kjennskap til innholdet, så kan politikeren straffeforfølges dersom han eller hun røper opplysningene. - Dette er en "lex Moxnes", åpenbart et resultat av at Rødts bystyrerepresentant i Oslo, Bjørnar Moxnes, som i fjor ble frikjent for tiltalen om å ha lekket taushetsbelagt informasjon fra . Nå vil man tydeligvis stramme grepet. Resultatet er at folkevalgte representanter får taushetsplikt for opplysninger som administrasjonen i kommunen selv ikke kan straffes for å gi fra seg. Det er et merkelig forslag, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening. 

I høringsuttalelsen kommenterer NR forslaget slik:

"Dette reiser ikke bare prinsipielle spørsmål knyttet til forholdet mellom borgere og politikk, men også spørsmål om det er faktisk grunnlag for at en kommunal administrasjon eller et politisk flertall i et utvalg kan pålegge et politisk mindretall en tilfeldig, men straffesanksjonert taushetsplikt. Det vil dramatisk endre maktforholdet mellom folkevalgte og forvaltning, i det forvaltningen i realiteten kan pålegge frie folkevalgte representanter en straffbar taushetsplikt gjennom rent administrative vedtak og uten hensyn til om vedtaket om unntak fra offentlighet innebærer korrekt lovanvendelse eller ikke.
Vi tillatter oss å spørre om dette er en lovregel som vil stå seg overfor EMK artikkel 10 og Grunnlovens § 100, dersom de opplysningene den aktuelle folkevalgte offentliggjør ikke etter sitt innhold bryter med andre lovregler, for eksempel taushetsplikten i forvaltningsloven eller straffelovens bestemmelser om privatlivets fred. At en kommunestyrerepresentant skal kunne straffes for å ha avslørt opplysninger som utelukkende er unntatt offentlighet av hensyn til forvaltningens bekvemmelighet, for eksempel interne dokumenter, har vi liten tro på."

Det er imidlertid ikke det eneste forslaget som trekker i retning av mer hemmelighold. Utvalget foreslår også at alle møter hvor kommunens advokat skal informere de folkevalgte kan holdes for lukkede dører. I tillegg kan selve saken strykes fra den offentlige sakslisten, slik at det ikke fremgår at det i det hele tatt skal behandles en sak. Det samme gjelder alle saker om "tjenstlige forhold". Også der foreslås det at sakene kan fjernes fra den offentlige sakslisten.

Her kan du lese NRs høringsuttalelse.  Her kan du lese utvalgets forslag