NR protesterer mot lovforslag

Norsk Redaktørforening har sendt brev til alle partiene på Stortinget der partiene anmodes om å avvise forslaget om endringer i offentleglova. 

Subsidiært må forslaget undergis en behandling på lik linje med andre lovforslag – inkludert en alminnelig høringsrunde – og sees i sammenheng med den evalueringen av offentleglova som nå pågår. Dersom Stortinget behandler forslaget uten en grundig høringsbehandling, vil det innebære en tilsidesettelse av vanlige demokratiske prinsipper for lovsaker, uten at dette kan begrunnes i annet enn den politiske bekvemmelighet hos partier som besitter byrådsposisjoner i parlamentarisk styrte kommuner.

Det skriver NRs generalsekretær Arne Jensen i brevet som er sendt til alle stortingspartiene. 

I likhet med Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg reagerer Norsk Redaktørforening på representantforslaget fra stortingsrepresentantene Ingjerd Schou, Helge André Njåstad, Geir S. Toskedal, Ola Elvestuen og Jorodd Asphjell om endringer i offentleglovas § 16. Forslaget innebærer at saksfremlegg til forberedende møter i kommuneråd og byråd skal kunne unntas fra offentlighet.

I brevet heter det at Norsk Redaktørforening er svært skuffet over dette forslaget, og vil på det sterkeste anmode Stortinget om at det avvises. 

NRs generalsekretær påpeker at det er sterkt beklagelig dersom Stortinget nå – uten alminnelig høring og en grundig saksbehandling – vedtar et forslag som prinsipielt og praktisk innebærer en betydelig innskrenkning av innsynet i parlamentarisk styrte kommuner. 

Her kan du laste ned NRs brev til Høyres stortingsgruppe. De øvrige brevene er likelydende.

Her er uttalelsen fra offentlighetsutvalget.