- Vi er takknemlige for at Redaktørforeningen ønsker å bidra inn i en prinsipielt viktig anke., sier sjefredaktør i TV 2, Olav T. Sandnes. NRs generalsekretær Reidun Kjelling Nybø er bekymret for at kjennelsen, hvis den blir stående, kan ha en nedkjølende effekt overfor potensielle kilder.

(Foto: Eivind Senneset, TV 2/Lise Åserud, NTB)

Norsk Redaktørforening trer inn som partshjelper for TV 2

I en kjennelse fra Oslo tingrett 29. november kreves det at TV 2 må legge fram interne e-poster og notater om redaksjonelle vurderinger knyttet til bruk av korte utdrag fra Premier League-kamper i TV 2s nyhetssendinger. TV 2 har anket kjennelsen, fordi et pålegg om å utlevere dokumentene vil være i strid med ytrings- og pressefriheten. Norsk Redaktørforening har besluttet å tre inn som partshjelper for TV 2.

- Vi er bekymret for at kjennelsen, hvis den blir stående, kan ha en nedkjølende effekt overfor potensielle kilder og også skape utrygghet blant journalister og redaktører. Saken berører både kildevernet og pressens vern av upublisert materiale. Vi mener det vil være dypt problematisk dersom en domstol så enkelt kan pålegge en redaksjon å gi fra seg informasjon om interne redaksjonelle vurderinger, sier Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær i Norsk Redaktørforening. 

Hun understreker at det kun er i spørsmålet om bevistilgang at Norsk Redaktørforening har trådt inn som partshjelper for TV 2. Foreningen har flere ganger tidligere gitt partshjelp i forbindelse med prinsipielt viktige medierettssaker. Det er advokat Jon Wessel-Aas i Advokatfirmaet Lund & Co som representerer NR i saken.

- I medieansvarsloven har man lovfestet prinsippet om redaksjonell uavhengighet, som blant annet omfatter redaktørens uavhengighet overfor mediets egne eiere. Selv ikke eierne og styret i et medieselskap har adgang til å kreve innsyn i de løpende redaksjonelle vurderingene. Da vil det være merkelig om et helt annet, utenforstående selskap skulle få det. Det ville åpne for uakseptable angrep på den redaksjonelle uavhengigheten som demokratiet er avhengig av, sier Wessel-Aas.

I anken argumenterer TV 2 for at tingretten ikke har tatt hensyn til eller vektlagt mediehusets vern mot fremleggelse av upublisert materiale og redaksjonelle vurderinger etter EMK art. 10 og Grunnloven § 100. Det er et grunnleggende prinsipp at enhver redaksjon skal beskyttes mot at utenforstående gis innsyn i upublisert materiale. Dette styrker kildevernet, og er helt grunnleggende for å sikre medienes uavhengighet og frihet. Det er derfor svært problematisk at Viaplay skal få innsyn i et redaktørstyrt mediehus’ redaksjonelle vurderinger og upublisert materiale. 

- Vi er takknemlige for at Redaktørforeningen ønsker å bidra inn i en prinsipielt viktig anke. Det er svært problematisk for en hel mediebransje om utenforstående skal få innsyn i redaksjonelle vurderinger og upublisert materiale. Dette er dokumenter som styre og eiere er forhindret fra å se. Kjennelsen er et direkte inngrep i TV 2s redaksjonelle virke, og i strid med grunnleggende presseetiske prinsipper som verner om redaksjoners uavhengighet og pressens ytringsfrihet, sier Olav T. Sandnes, sjefredaktør i TV 2.

Her er kjennelsen fra Oslo tingrett.

VG omtalte kjennelsen 30. november. 

Her er erklæringen om partshjelp fra Redaktørforeningen.