Ny behandling av Treholt-innsyn

Borgarting lagmannsrett må behandle medienes begjæring om tilgang til opptakene fra Treholt-saken på nytt. Høyesteretts ankeutvalg mener lagmannsretten har begått saksbehandlingsfeil, og kommer dessuten med sterk kritikk av Politiets Sikkerhetstjeneste.

Det er NRK, Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening, med tilslutning fra 15 av de største nyhetsredaksjonene, som har kjørt søksmålet mot påtalemyndigheten og Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) for å få frigitt lydbåndopptakene fra Treholt-saken i 1985.

Mediene fikk medhold i Oslo tingrett, men PST, anket til lagmannsretten. De vendte tommelen ned for medienes krav. I anken til Høyesterett gjorde medienes prosessfullmektig, NRK-advokat Ane Stokland, et poeng av at Borgarting lagmannsrett valgte ikke å prøve PSTs innsynsnekt opp mot den europeiske menneskerettigheteskonvensjonens (EMK) artikkel 10 om informasjons- og ytringsfrihet. Dermed har lagmannsretten krenket EMK artikkel 13, om retten til såkalte effektive rettsmidler, fremholdes det i anken. PST på sin side holdt fast på at det ikke foreligger sterke nok allmenne hensyn for å gi tilgang til opptakene, og anførte blant annet at det ikke hersker noen tvil om det rettslige utfallet av saken.

I Høyesteretts ankeutvalg får PST sterk kritikk Utvalgets flertall skriver blant annet, med henvisning til reglene for prosedyren for slike begjæringer at «bestemmelsen ikke legger til rette for det som kan oppfattes som en trenering av en begjæring». Her kan du lese hele kjennelsen. Her kan du lese medienes anke.