Gjennom fjoråret hadde VG en rekke avsløringer om bruk av tvang i psykiatrien i serien "tvangsloggene".

Skal vurdere om pasientjournaler omfattes av offentleglova

Helsedirektoratet har satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere hvorvidt innhold i pasientjournaler fortsatt bør omfattes av offentleglova. Bakgrunnen er innsynsbegjæringer fra VG i forbindelse med kartlegging av tvang i psykiatrien. NJ-advokat Ina Lindahl Nyrud representerer Norsk Presseforbund i arbeidsgruppen og ass. generalsekretær Reidun Kjelling Nybø representerer Norsk Redaktørforening.

Første møte i arbeidsgruppen er 3. februar. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å levere en betenkning til Helse- og omsorgsdepartementet hvor det vurderes hvorvidt innhold i pasientjournaler bør omfattes av eller unntas fra offentleglovas virkeområde. Fristen for oversendelse av betenkningen er 30. mai i år.

Bakgrunnen for oppdraget er at en rekke av landets helseforetak våren 2016 fikk innsynsbegjæringer fra VG i forbindelse med det journalistiske prosjektet tvangsloggene. Innsynsbegjæringene omfattet blant annet innsyn i statistikk knyttet til bruk av mekaniske tvangsmidler ved helseforetakene for 2014 og 2015, og tvangsprotokoller for pasienter ved den enkelte helseforetak som er underlagt mekaniske tvangsmidler i 2015 med Kontrollkommisjonens merknader.

Noen av helseforetakene vurderte innsyn i tvangsprotokollene etter offentlighetslovens regler og avslo innsyn under henvisning til lovens unntaksbestemmelser. Flere helseforetak avslo imidlertid innsyn i tvangsprotokollene under henvisning til at tvangsprotokollene var en del av pasientjournalen og at innhold i pasientjournaler ikke omfattes av offentlighetsloven. VG påklagde avslagene og sakene ble sendt til departementet for endelig avgjørelse.

Ved behandlingen av klagene konkluderte departementet med at tvangsprotokollene og innhold i pasientjournaler omfattes av offentlighetslovens virkeområde, og at innsyn må vurderes etter offentlighetslovens regler. 

"Departementet opplyser i oppdragsbrevet at flere helseforetak har fremsatt gode og viktige synspunkter og argumenter knyttet til spørsmålet om innhold i pasientjournaler omfattes av offentlighetslovens virkeområde. Departementet ønsker å få belyst om innhold i pasientjournaler i fremtiden bør omfattes av eller unntas fra offentlighetslovens virkeområde", heter det i invitasjonen til arbeidsgruppen fra Helsedirektoratet til NR.