Trussel-blogger kan ikke straffeforfølges

Flertallet i Høyesteretts ankeutvalg har konkludert med at det ikke er grunnlag for å straffeforfølge bloggeren Eivind Berge, som har vært siktet og varetektsfengslet etter å ha fremsatt det som oppfattes som trusler mot politiet på sin private blogg på internett.

Nordhordland tingrett avsa i første omgang en kjennelse om at Berge kunne varetekstfengsles til 17. august. Han anket imidlertid til Gulating lagmannsrett som sist uke avsa kjennelse om at han skulle løslatses. Denne kjennelsen ble så anket til Høyesterett av påtalemyndigheten, en anke som Høyesteretts ankeutvalg nå har forkastet. I likhet med Gulating lagmannsrett bygger flertallet i ankeutvalget sin konklusjon på at truslene ikke er fremsatt "offentlig", slik dette er definert i straffelovens § 7 og § 10. Lovbestemmelsene omtaler spesifikt kun trykt skrift, definert som "Skrift, Afbildning eller lignende, der mangfoldiggjøres ved Trykken eller paa anden kemisk eller mekanisk Maade."  "Slik flertallet ser det, omfatter siktelsen handlinger som er klart straffverdige. Formålsbetraktninger tilsier at ytringer på internett likestilles med dem som fremsettes i trykt skrift, og det kan ikke være tvilsomt at lovgiver ønsker å ramme slike forhold. Straffbarheten må imidlertid følge av loven", skriver flertallet (dommerne Magnus Matningsdal og Per Erik Bergsjø) i sine bemerkninger. Ankeutvalgets mindretall (dommer Ragnhild Noer) mener lovens definisjon av trykt skrift er "såpass vidt formulert at bestemmelsen må sies å kunne omfatte den typen elektronisk massespredning av informasjon som denne saken gjelder." Her kan du lese kjennelsen fra Høyesteretts ankeutvalg og kjennelsen fra Gulating lagmannsrett.