NRs nye styreleder og tidligere nestleder, Eirik Hoff Lysholm presenterte handlingsplanen på landsmøtet 3. mai.

Her er NRs handlingsplan for 2021-2023

Innenfor områdene journalistikken, offentligheten, redaktøren og debatten har NRs landsmøte vedtatt en rekke tiltak som skal gjennomføres de neste to årene.

Handlingsplanen ble vedtatt på landsmøtet 3. mai 2021.

HER ER HANDLINGSPLANEN.

De overordnede målene i forslaget til handlingsplan er at NR skal sikre full informasjons- og ytringsfrihet for alle og jobbe for best mulige rammevilkår for frie medier. NR skal i tillegg arbeide for at den enkelte redaktør får best mulige rammer for å foreta frie, selvstendige og kompetente redaksjonelle valg.

I planen er det listet opp fire hovedområder med mål og tiltak:

  1. Journalistikken: NR skal – nasjonalt og internasjonalt – løfte fram redaktørstyrte medier og den sannhetssøkende journalistikken som helt grunnleggende deler av et velfungerende demokrati.
  2. Offentligheten: NR skal kjempe for økt innsyn og fremheve betydningen av åpenhet om journalistiske metoder og valg
  3. Redaktøren: NR skal tilby redaktørene kompetanse og møteplasser som gjør dem bedre i stand til å møte redaktørfaglige utfordringer, med særlig vekt på skjæringspunktet etikk og teknologi.
  4. Debatten: NR skal bidra til at flere ulike syn kommer til orde i mediene, bevare et bredt rom for ytringer - og forebygge krenkelseskultur

I høringsrunden ble utkastet til handlingsplan behandlet av flere av NRs regionforeninger som stilte seg bak planen. Det kom to konkrete forslag til endringer, ett fra Medienettverket som ønsket å tydeliggjøre NRs vektlegging av mangfold i planen og ett fra redaktør i kyst.no, Gustav-Erik Blaalid som ønsket en klarere vektlegging av redaktørstyrte plattformer framfor sosiale medier når det gjelder debatt initiert av de redaktørstyrte mediene.

I styremøtet 23. mars diskuterte NR-styret forslagene til endringer i planen. Deretter ble endelig forslag til handlingsplan sendt til medlemmene foran behandling på landsmøtet 3. mai. 

Her er opptak fra landsmøtet der handlingsplanen ble presentert av daværende nestleder i NRs styre, Eirik Hoff Lysholm.