Det var NRK, ved advokat Anne-Hilde Storm (t.v.), som tok saken til Høyesterett, med Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund som partshjelpere representert ved advokat Jon Wessel-Aas (t.h.) Foto: Arne Jensen

NRK vant frem i Høyesterett

Høyesterett har avgjort at NRK må få tilgang til en overvåkingsvideo fra Oslo legevakt der en psykiatrisk pasient døde under en pågripelse. 

- En avgjørelse av stor prinsipiell betydning. Uten medienes mulighet til innsyn her ville aldri denne saken blitt belyst, sier konstituert generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø.

Det var NRK, ved advokat Anne-Hilde Storm, som tok saken til Høyesterett, med Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund som partshjelpere representert ved advokat Jon Wessel-Aas.

Den omtalte pågripelsen skjedde utenfor Oslo legevakt i desember 2012. To polititjenestekvinner skulle pågripe en 35 år gammel mann utenfor legevakten. I basketaket som oppstod fikk de hjelp fra en ambulansesjåfør som ikke var på vakt. Mannen ble lagt i bakken på magen og det ble holdt et halsgrep på ham i ca ett minutt. Da ambulansesjåføren slapp grepet var mannen død. NRK har fått de pårørende samtykke til å begjære innsyn, men Spesialenheten for politisaker, som etterforsket saken, nektet. Saken er henlagt av Riksadvokaten som "intet straffbart forhold anses bevist".

Verken Oslo tingrett eller Borgarting lagmannsrett ga NRK medhold i innsynskravet. Men Høyesteretts flertall kom fredag til motsatt konklusjon. Dommen er gitt under en dissens på 3–2 ved stemmeavgivning. Flertallet av dommerne slår fast til at NRK etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) har krav på innsyn i videoopptaket.

De to andre dommerne mente at menneskerettskonvensjonen ikke kunne forstås slik at de ga NRK noen rett til å få opptakene.

- Avgjørelsen innebærer at pressen i Norge heretter kan kreve innsyn i straffesaksdokumenter, og at politiet må begrunne særskilt dersom innsyn ikke skal gis, sier advokat Jon Wessel-Aas til Aftenposten. Han har representert NR og NP i saken.

– Dette er en konklusjon som kommer til å skape presedens, sier NPs generalsekretær Kjersti Løken Stavrum ifølge presse.no.

Høyesteretts flertall har lagt vekt på at saken har stor offentlig interesse og "at hensynet til de involvertes personvern ikke var avgjørende så lenge Spesialenheten ble pålagt å anonymisere opptakene før de utleveres til NRK."

Flertallet argumenterer for at sakens fatale utfall forsterker medienes behov for innsyn i overvåkingsvideoen:

"Tilliten til politiets opptreden ved bruk av tvang under pågripelse, og til påtalemyndighetens etterfølgende myndighetsutøvelse der tvangsbruken var fatal, taler med styrke for at pressen gis tilgang til sakens helt sentrale bevis om hva som vitterlig skjedde."

Faren til 35-åringen som døde under pågripelsen, Erik Stedt, er svært tilfreds med fredagens dom.

- Dette vil etter mitt legmannsskjønn ha veldig mye å si for rettssikkerheten, og det vil gjøre det vanskelig for politiet å levere ut videoer eller holde dem tilbake, alt etter hva som kan tjene deres egen sak. Jeg håper også at de som får se videobildene nå, vil få et annet bilde av saken enn det som hittil er blitt servert, sier Stedt til Aftenposten.

NRK, Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening er tilkjent drøye 356.000 kroner i saksomkostninger.Les mer om saken her.

Last ned hele kjennelsen her.