Ny advokatlov: - En uthuling av offentlighetsprinsippet

Norsk Redaktørforening avga først en ganske kortfattet høringsuttalelse om ny advokatlov, men et dypdykk i forslaget førte til en ny, mer utdypende og krassere uttalelse. Forslaget innebærer "et kraftig tilbakeskritt for innsynsrettighetene i Norge", skriver NR i sin uttalelse.

Også i den første høringsuttalelsen, avgitt 4. desember, protesterte NR på forslaget om økt advokat-taushetsplikt i forbindelse med advokaters oppdrag for stat og kommune. Før jul varslet NR justisdepartementet om at det ville komme en ny, justert høringsuttalelse innen fristen 1. januar. Den ble avgitt 30. desember. Den nye høringsuttalelsen går enda grundigere til verks enn den første. Her er hele høringsuttalelsen

Det er i utkastet til ny advokatlov at forslaget om redusert innsyn fremmes. Forslaget vil innebære at den samme taushetsplikten vil gjelde for advokatoppdrag rettet mot det offentlige, også ved fast engasjerte advokater - for eksempel en kommuneadvokat - som ved privat engasjerte advokater på enkeltoppdrag. Taushetsplikten vil kunne medføre at det offentlige kan overstyre den innsynsretten medier og allmennhet har i omstridte offentlige saker, så sant det offentlige søker råd hos en advokat. 

I høringsuttalelsen heter det at Norsk Redaktørforening "reagerer sterkt på at utvalget foreslår å gjøre reelle innstramminger i den innsynsadgangen som allmennhet og medier i dag har i dokumenter knyttet til offentlige organers korrespondanse med advokater, ja sågar også med advokater som er fast tilknyttet ett bestemt offentlig organ, for eksempel kommuneadvokater. Behovet for innsyn i det offentlige organers prosesser blir ikke mindre om det er en advokat som utreder eller rådgir det offentlige."

NR minner om at innsynsretten i forvaltningens dokumenter nyter grunnlovsvern. "Dersom det skal gjøres endringer i offentleglova, mener vi det i så fall må skje etter en egen og grundig utredning, med påfølgende høringsrunde."

Utvalget foreslår en regel som gir kommunene adgang til å unnta enhver korrespondanse med en advokat, uavhengig av innhold og uten krav til potensielle skadevirkninger. 

"Etter vårt syn vil forslag som disse innebære et kraftig tilbakeskritt for innsynsrettighetene i Norge, og det forundrer oss at et utvalg med så vidt sterk juridisk kompetanse kan tenke i slik baner", skriver NR i sin høringsuttalelse.

"Forfølger man utvalgets resonnement, vil hele offentlighetsprinsippet uthules", heter det videre i uttalelsen.

NR reagerer også på at utvalget i tillegg til å foreslå en helt generell unntakshjemmel, uten skadekrav, ønsker å avskjære muligheten for overprøving av meroffentlighets-vurderingen ved avslag etter denne hjemmelen.

NR minner om at Justisdepartementet er i full gang med en evaluering av den gjeldende offentleglova og mener det er uholdbart dersom Stortinget, midt under en pågående evaluering med sikte å sikre mer innsyn, skal gjennomføre lovendringer som vil gi mindre innsyn.

 Last ned hele høringsuttalelsen her.