Protesterer mot advokat-taushet

Norsk Redaktørforening reagerer sterkt på et forslag som vil innebære at taushetsplikt i forbindelse med advokaters oppdrag for stat og kommune vil kunne medføre automatiske unntak fra retten til innsyn - og uten at klageorganene kan overprøve meroffentlighetsvurderingen.

NB - 30. desember valgte Norsk Redaktørforening å avgi en ny og justert høringsuttalelse om ny advokatlov. Du finner den her.

Det er i utkastet til ny advokatlov at forslaget fremmes. Forslaget vil innebære at den samme taushetsplikten vil gjelde for advokatoppdrag rettet mot det offentlige, også ved fast engasjerte advokater - for eksempel en kommuneadvokat - som ved privat engasjerte advokater på enkeltoppdrag. Taushetsplikten vil kunne medføre at det offentlige kan overstyre den innsynsretten medier og allmennhet har i omstridte offentlige saker, så sant det offentlige søker råd hos en advokat.  

Om dette skriver NR: "Vi reagerer sterkt på at utvalget foreslår å gjøre reelle innstramminger i den innsynsadgangen som allmennhet og medier i dag har i dokumenter knyttet til advokaters oppdrag for offentlige organer. Behovet for innsyn i det offentlige organers prosesser blir ikke mindre om det er en advokat som utreder eller rådgir det offentlige. Det er åpenbart at publikums behov for innsyn i mange tilfeller vil være særlig stort i saker hvor det offentlige ser seg tvunget til å benytte seg av juridisk bistand. Det er heller ikke slik at anledningen til å bruke de alminnelige unntaks- bestemmelsene i offentleglova innskrenkes fordi det er snakk om dokumenter utarbeidet av en advokat."  Forslaget innebærer at bruk av advokat gir det offentlige en nærmest automatisk rett til å unnta dokumenter, og at klageorganene ikke kan overprøve meroffentlighetsvurderingen.

Les hele NRs høringsuttalelse her.