2. Ti råd til norske redaktører

Disse rådene er utarbeidet på bakgrunn av undersøkelsen som medieorganisasjonene utførte høsten 2017, på innspill fra redaktører og på bakgrunn av NR-sekretariatets erfaringer med rådgivning av medlemmer.

1.   Dyrk en åpenhetskultur. Et trygt og åpent arbeidsmiljø forebygger ukultur, mobbing og trakassering.

Som redaktører er vi forkjempere for åpenhet i samfunnet. Da bør vi også sørge for at åpenhet og ikke taushetskultur preger våre mediehus. Det er viktig at vi skaper redaksjonelle miljøer der det er trygt for alle. Da vil vi også kunne rekruttere, utvikle og beholde de beste journalistiske talentene.

Åpenhet og ærlighet er også viktige verdier som styrker troverdigheten i journalistikken, på samme måte som mørklegging og taushetskultur kan bidra til å underminere den helt nødvendige troverdigheten som mediebransjen er så avhengig av. Som ledere og representanter for arbeidsgiveren har redaktører et viktig ansvar for et godt og åpent arbeidsmiljø. Gå foran som et godt eksempel. Gjør deg lett tilgjengelig for medarbeidere som vil ta opp problemer og vær åpen og lyttende i din lederstil. Oppfordre ansatte til å ha lav terskel for å be om hjelp eller varsle om hendelser.

 

”Håndter saker med all mulig åpenhet, uten gapestokker.”

Deltaker i mediebransjens undersøkelse om seksuell trakassering desember 2017

  

2.   Ta trakassering på alvor. Grip inn raskt, og skaff deg oversikt.

Ta varsler om seksuell trakassering på alvor. Lytt og få oversikt over situasjonen. Ikke bagatelliser hendelser og ikke konkluder før du kjenner hendelsesforløpet. Ta vare på den som er utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. Sørg også for å ivareta den som utsettes for påstand om kritikkverdige forhold. Ikke iverksett reaksjoner før du har skaffet deg oversikt over situasjonen.

Noen av de verste forsømmelsene ledere kan gjøre seg skyldig i, er å avfeie saker som dette. Det er ikke bare svært dårlige signaler til de som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet. Det bidrar også til å signalisere at denne typen atferd ikke blir slått ned på og gir grunnlag for å utvikle og/eller videreføre en ukultur.

Toppledere har et særlig ansvar her. Vær tydelig på at trakassering ikke aksepteres og oppfordre medarbeidere til å si fra om uakseptabel atferd. Vær tydelig på at alle varsler om seksuell trakassering skal tas på alvor.

”Det verste vi som ledere kan gjøre er å feie under teppet, neglisjere og overse”

Deltaker i mediebransjens undersøkelse om seksuell trakassering desember 2017

 

3.   Ha tydelige rutiner og sørg for at de er kjent i hele organisasjonen.

Etter endringer i Arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. juli 2017 plikter alle virksomheter med minst fem arbeidstakere å utarbeide rutiner for varsling. Rutiner bør utarbeides i samarbeid med tillitsvalgte, verneombud og medarbeidere. Svært mange mediebedrifter har i tillegg til generelle rutiner for varsling, utarbeidet rutiner for håndtering av seksuell trakassering. Vurder også å innføre rutiner for anonym varsling. Det er en fordel med egne rutiner for hvordan man håndterer saker der det varsles om uakseptabel atferd fra en leder.

 Her finner du en samling av eksempler på rutiner og retningslinjer  fra ulike mediehus. Dersom din redaksjon har retningslinjer som ikke er med i samlingen, så del dem gjerne med oss.

Retningslinjene må være synlige for hele organisasjonen via f. eks intranett og personalhåndbok. Sørg for at alle nye medarbeidere – både faste og midlertidige – gjøres kjent med rutinene. Ta dem jevnlig opp i møter med medarbeidere og tillitsvalgte og i ledergruppen. Sørg for at prinsippene blir en levende del av bedriftskulturen.

Husk at det er enklere å snakke om disse temaene dersom man blir spurt direkte. Legg derfor inn spørsmål om psykososialt arbeidsmiljø, trusler, mobbing, seksuell trakassering og overgrep inn i medarbeidersamtalen.

 

”Grip inn kontant og støttende når trakassering finner sted.”

Deltaker i mediebransjens undersøkelse om seksuell trakassering desember 2017

 

4.   Sørg for lederopplæring og tenk gjennom lederatferd.

Som leder har du et særlig ansvar for å forebygge og forhindre seksuell trakassering. Det er viktig å tenke gjennom hva lederoppgaven innebærer og hvordan du utøver lederrollen.

23 prosent av de 178 personene som rapportere om seksuell trakassering det siste halvåret i mediebransjens undersøkelse fra 2017, svarte at det var en leder som sto bak trakasseringen. Å være leder innebærer en annen rolle enn det å være medarbeider uten lederansvar. Det du sier og gjør oppfattes på en helt annen måte. Kontrastene blir særlig tydelige for dem som rekrutteres til lederjobb fra en stilling i samme mediehus. Det er viktig å forstå at lederrollen krever en annen atferd. Som leder har du et utvidet ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø for alle, du har et viktig ansvar for tonen på arbeidsplassen. Tenk gjennom hvordan du opptrer og hvordan det virker på andre. Tenk over hvordan du snakker med og om medarbeiderne dine. Det gjelder også på sosiale sammenkomster utenfor arbeidstid. Snakk om lederatferd med de øvrige lederne i mediehuset. Be om tilbakemelding på din egen lederatferd fra medarbeidere og lederkolleger. Slå raskt ned på uakseptabel atferd fra ledere. Er du toppleder, har du et særlig ansvar. Sørg for god lederopplæring – ikke minst om rolleforståelse og lederatferd – for alle ledere i virksomheten.

Les mer om hvordan du forebygger og løser konflikter i Redaktørhåndboken.

  

 ”Tenk at det en leder gjør, må tåle offentlighetens lys.”

Deltaker i mediebransjens undersøkelse om seksuell trakassering desember 2017

  

5.   Sørg for god dialog med tillitsvalgte.

Et godt forhold mellom ledere og tillitsvalgte har stor betydning for arbeidsmiljøet og for å kunne forebygge konflikter og ukultur. I mange sammenhenger vil medarbeidere som er utsatt for seksuell trakassering lettere kunne varsle om slike saker til tillitsvalgte. Sørg for faste og jevnlige møter med tillitsvalgte. Det vil sikre en bedre dialog også når det oppstår konflikter.

Norsk Journalistlag råder sine tillitsvalgte til å være synlige tillitsvalgte og til å bidra til et godt arbeidsmiljø og tydelige, godt kjente rutiner.

Verneombudet har en særlig viktig rolle når det gjelder helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Det er viktig å trekke inn både verneombud og øvrige tillitsvalgte i arbeidet med å forebygge trakassering, mobbing og ukultur på arbeidsplassen.

  

”Ledere bør lytte til, og ta henvendelser alvorlig. Det er også viktig med en klubbledelse som tar slike ting seriøst.”

Deltaker i mediebransjens undersøkelse om seksuell trakassering desember 2017 

 

6.   Slå ned på sexistisk språk

Ikke aksepter et sexistisk og diskriminerende språk på arbeidsplassen. Også humor kan være støtende og bidra til bygge oppunder en ukultur som lettere gir grobunn for seksuell trakassering. Slå ned på uakseptabel språkbruk raskt, og vær konkret i tilbakemeldingene. Vær særlig obs på språk og humor som rammer grupper som er i mindretall i mediehuset eller sårbare enkeltpersoner.

”Mediebransjen er røff i omgangsform. Det er viktig at medieledere ser kritisk på verbal og non-verbal kultur i egen bedrift, fordi den kulturen påvirker også lederbeslutningene”

Deltaker i mediebransjens undersøkelse om seksuell trakassering desember 2017

7.   Pass på utsatte personer/grupper.

Vær særlig oppmerksom på de som har de mest usikre kontraktene i en redaksjon og som derfor ofte vil være særlig utsatte grupper – frilansere, midlertidig ansatte, tilkallingsvikarer. Disse gruppene kan kvie seg ekstra for å si fra av frykt for ikke å få flere oppdrag. Sørg for å sikre at disse gruppene blir godt kjent med retningslinjer om varsling og håndtering av seksuell trakassering. Spør dem aktivt om de har opplevd trakassering og mobbing.

Undersøkelsen som ble gjennomført i mediebransjen i 2017 viste at unge, midlertidig ansatte medarbeidere i langt større grad rapporterte om seksuell trakassering. Undersøkelsen viste også at kvinnelige medarbeidere oftere har opplevd seksuell trakassering enn deres mannlige kolleger. Men det er viktig å være oppmerksom på at også menn utsettes for seksuell trakassering. Dette må ikke bare fremstilles som et problem for kvinner. Ofte kan trakassering av menn være mer tabubelagt og vanskelig å varsle om. Vær også obs på at det i små redaksjoner kan være ekstra krevende å ta opp problemer knyttet til seksuell trakassering.

 

”Det er lettere å bli spurt enn å fortelle på eget initiativ.”

Deltaker i mediebransjens undersøkelse om seksuell trakassering desember 2017

 

8.   Vis måtehold rundt alkohol

Det finnes mange eksempler på seksuell trakassering som har skjedd i forbindelse med sosiale sammenhenger der det er blitt drukket alkohol.

”Det er fortsatt tabu å snakke negativt om alkohol i mediebransjen, men det er da mange mister alle hemninger og gjør ting som de ellers aldri ville gjort” skrev en av de som svarte på undersøkelsen som medieorganisasjonene gjennomførte i 2017. Ha et bevisst forhold til alkohol på arrangementer knyttet til arbeidsplassen, på jobboppdrag og i andre sammenhenger der medarbeidere møtes. Husk at ledere også er ledere i sosiale sammenhenger. Tenk gjennom hvilket forhold dere har til alkohol i forbindelse med arbeidsplassen. Er alle sosiale sammenkomster koblet mot alkoholbruk? Går det an å skape arenaer uten alkohol – for eksempel familiearrangementer? Bør alkohol brukes som gaver og belønning til medarbeidere? Det kan være greit å tenke kritisk gjennom hvilken praksis bedriften har her.

”Sjefer bør være tilstede, men klare i toppen på jobbarrangementer”

Deltaker i mediebransjens undersøkelse om seksuell trakassering desember 2017

9.   Mangfold i mediebedrifter og ledergrupper forebygger trakassering.

Den aller beste medisinen mot en ukultur med seksuell trakassering er arbeidsmiljø og ledergrupper preget av mangfold. Det var signaler vi i Norsk Redaktørforening fikk i prosjektet Redaktørjakten i 2016 der mange av de kvinnelige journalistene og redaktørene som deltok snakket om machokulturer som hindrer rekruttering av kvinnelige ledere. I forbindelse med #metoo-kampanjen har debatten rundt mangfold i ledergruppene blitt aktualisert nok en gang. Ledergrupper som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen er ikke bare et klokt trekk ut fra politisk korrekte tegn i tiden, det er helt avgjørende for å få de beste folkene, det beste arbeidsmiljøet og dermed de beste resultatene. 

”Sats på andre enn de du jogger og skåler med”

Deltaker på Norsk Redaktørforenings undersøkelse blant kvinnelige redaktører og journalister, gjengitt i ”Redaktørjakten” i 2016

  

10.  Fortsett å snakk om seksuell trakassering.

Følg opp temaet jevnlig – ta det opp i medarbeidersamtaler, i ledergruppen og i møter med tillitsvalgte jevnlig. Dette må også være tema i samtaler med nye medarbeidere, med studenter i praksis og overfor andre midlertidig ansatte. ”Dette er ferskvare. Husk påminnelse om retningslinjer i forkant av julebord og sommerfest” var oppfordringen fra en av de som svarte på mediebransjens undersøkelse om seksuell trakassering i desember 2017. Mens #metoo-kampanjen er fersk og levende er det lett å se hvor viktig dette er. Ledere har et særlig ansvar for at dette tas på alvor og huskes også når oppmerksomheten rundt kampanjen har lagt seg.

  

”Jeg forventer at ledere og arbeidsgivere tar dette seriøst også når nyhetsinteressen har lagt seg og hverdagen er tilbake.”

Deltaker i mediebransjens undersøkelse om seksuell trakassering desember 2017

Tilbake til hovedsiden for veilederen