Publiseringsregler 

Tidens Krav

Tidens Krav kan sitere fra offentlige beretninger, rapporter fra rettssaker, selv om det framsettes påstander om økonomiske misligheter eller det kommer fram personkarakteristikker. Vær imidlertid omhyggelig med å presisere at dette ikke er avisas karakteristikker og ekstra tolkninger, men få fram at det er sitater fra andre.

Ta også med i vurderingen at avisa har et selvstendig ansvar for de opplysninger den bringer videre, uavhengig av kilde.

Er medarbeideren i tvil, spør redaksjonsledelsen!

RETTS-, KRIMINAL- OG SOSIALSAKER

Avisas dekning av straffe- og sivilrettslige saker skal preges av nøkternhet og et balansert innhold. I rettsreportasjen skal vi bringe fram begge parters syn. Ved saker som skal dekkes av utsendt medarbeider i retten, er det en forutsetning at medarbeideren er til stede under begge parters innledning/forklaring.

Tidens Krav bruker normalt ikke navn som identifiserer involverte i kriminalsaker. Redaksjonsledelsen kan gjøre unntak i saker hvor det er aktverdig grunn for identifikasjon, for eksempel ved særlig grove forbrytelser, ved misbruk av betrodd stilling, saken gjelder offentlige personer, eller når det er fare for forveksling. Identifikasjon brukes som hovedregel ikke før siktelse er utferdiget.

Vern om offeret og dets identitet, særlig i voldtekts- og sedelighetssaker og i drapssaker der offeret stilles i et spesielt dårlig lys (fylleslagsmål og liknende).

Det er viktig å få fram om involverte i straffesaker avhøres som vitne, mistenkt eller siktet. Vær oppmerksom på at avisa hefter for gjengivelse av mistanker, ikke for korrekte sitat fra siktelser.

Unngå forhåndsprosedyre. Få alltid klart fram at siktelse og tiltale bare gir uttrykk for politiets/påtalemyndighetens syn på saken.

Sosialsaker

Avisa skal være varsom med å identifisere i sosialsaker, eller andre saker der involverte kan komme til å framstå på en måte som oppfattes som negativ eller kompromitterende. Ressurssvake kilder eller reportasjeobjekter må i noen tilfeller beskyttes mot seg selv, også når de selv ikke har noe imot å stå fram i avisa. Husk at alle ikke ser konsekvensene av å framstå offentlig.

 

FOTO

Foto er en viktig del av reportasjen og vi skal ha stor frihet til å bruke bildene. Men vi må ikke bringe bilder som virker krenkende. Er vi i tvil, bør vi ikke bruke bildene. Søk gjerne råd hos kolleger og redaksjonsledelsen.

Bruken av illustrasjonsfoto bør tenkes nøye gjennom.

Reportasjebilder av ulykkes- og drapsofre, skal som hovedregel bare publiseres når den døde er tildekket.

Vær forsiktig med identifisering av enkeltpersoner og miljø som kan virke krenkende, uthengende eller dømmende.

Vis varsomhet ved bruk av bilder med gjenkjennelige personer som viser sterke følelsesutbrudd.

OBS: Blod vekker ofte sterke reaksjoner hos lesere. Vær varsom.

Bilder med anonymiserte/sladdede personer skal som hovedregel ikke brukes. Dersom et slikt bilde inneholder vesentlig relevant informasjon, kan det likevel trykkes.

Vi skal unngå å bruke bilder av personer der de bevisst er plassert i en unaturlig situasjon eller hendelse.

Bilde av ofre i en sak skal fremstå som dokumentasjon av en person, og ikke som en layoutgimmick.

Arkivbilder

Arkivbilder fra ulykker må ikke brukes uten tilknytning til ulykken/saken. Slike bilder må ikke brukes som illustrasjonsfoto/sjangerbilder.

Arkivbilder som brukes i en annen sammenheng enn den opprinnelige, må vurderes meget nøye før de trykkes. Det kan virke uheldig for objektet eller støtende for pårørende at det brukes om igjen.

NB: Vær spesielt oppmerksom på at personer kan være døde.

Fotografering på kulturarrangementer

Fotografering på kulturarrangementer må skje på en slik måte at det minst mulig reduserer opplevelsen for publikum og uten at det forstyrrer utøverne unødvendig. Hvis mulig, konsentrer fotografering til starten, eventuelt slutten av arrangementet. Bruk av blitz må avklares med utøver/arrangør på forhånd.

Nettverk

Nettverk skal veie hensynet til informasjonsplikten og offentlighetens krav til innsyn opp mot hensynet til personvern og privatlivets fred. Det skal legges vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

 

Nettverk skal være varsom med å publisere bilder, navn eller andre opplysninger om dem som ikke kan øyne konsekvensene av å framtre offentlig.

 Nettverk skal vise respekt for menneskers egenart og identitet, seksuell legning, privatliv, etnisk tilhørighet, nasjonalitet og livssyn.

Annonser

Ansvarlig redaktør i Nettverk er også ansvarlig de for annonser som formidles i bladet. Nettverk skal ikke ha annonser som åpenbart strider mot fagbevegelsens idealer om frihet, likhet og solidaritet.

ANB

PUBLISERING

ANB formidler nyheter så raskt som mulig etter at nyheten er bekreftet. Det høye tempoet stiller ekstra store krav ved publisering. Og kravene er skjerpet etter at ANB ble leverandør av nyheter på nett.

- En sak som sendes til nettpublisering skal normalt være lest av vaktsjef.

- Familietragedier og drap der gjerningsmannen er kjent skal normalt behandles avdempet.
- Informasjon om hudfarge og etnisk opprinnelse skal bare publiseres når det gir relevant tilleggsinformasjon, som ved etterlysninger eller ved rasistisk motiverte handlinger, gjengoppgjør, og lignende.
- ANB skal normalt ikke melde om bombetrusler, unntatt når det blir iverksatt betydelige tiltak eller truslene får andre samfunnsmessige konsekvenser

Gatemagasinet Klar

Vi skal ikke intervjue rusavhengige under rehabilitering før vedkommende har vært rusfri i 2-3 år, individuell vurdering.

Hvis familien kan gjenkjennes, eller omtales, skal disse få mulighet til å si sin mening og/eller be om at saken anonymiseres, eventuelt ikke trykkes.

Vi skal hele tiden ha et sterkt fokus på at vi forholder oss til mennesker som er åpne av natur, men som på grunn av misbruk av rusmidler har vansker med å forholde seg til følelser som kommer når de leser om seg selv. Kan vi få frem problematikken på andre måter enn å intervjue tidligere og nåværende rusmisbrukere, skal det foretrekkes.