Innsyn

Innsynsrettighetene er kanskje journalistenes viktigste verktøy for å få tilgang til dokumentasjon. Derfor er det viktig å kunne reglene.

På alle de sentrale myndighetsområdene i Norge eksisterer det et åpenhetsprinsipp, forankret i Grunnlovens §100.

Stortinget er underlagt egne åpenhetsregler, dels i Grunnlovens §84 (møter og stortingsreferater) og dels i eget reglement om innsyn i Stortingets dokumenter.

Forvaltningens saksdokumenter er i utgangspunktet offentlige, og innsyn kan kreves av alle, etter reglene i offentleglova. "Forvaltning" vil i denne sammenheng også omfatte mange selvstendige virksomheter hvor det offentlige er dominerende eier. Se mer under DOKUMENTER i menyen over.

Folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner skal som hovedregel holde sine møter for åpne dører. Reglene om dette finnes i kommunelovens kapittel 6. Se under MØTER i menye til venstre.

Domstolene skal som utgangspunkt avvikle rettsmøter for åpne dører. Det er også et visst innsyn i dokumenter i rettspleien. Reglene om dette finnes i blant annet domstollovens kapittel 7, straffeprosessloven §28, tvistelovens §14-2, samt enkelte forskrifter og rundskriv. Se under POLITI OG DOMSTOLER i menyen over.

I tillegg til de generelle innsynsreglene, har vi også en egen lov om retten til miljøinformasjon. Den gir utvidet innsynsrett for visse typer opplysninger med betydning for miljøet, og gjelder - i motsetning til de innsynsregelene som er nevnt ovenfor - også for private parter. Se under MILJØINFORMASJON i menyen over.

Det finnes også andre regler som gir adgang til å kreve informasjon hos private parter, for eksempel aksjelovens §4-6 om innsyn i aksjeeierboken, og tilsvarende bestemmelse for såkalte allmennaksjelskaper i allmennaksjeselskapsloven §4-5. 

Norsk Presseforbund har siden den første offentlighetsloven ble vedtatt i 1970 hatt et eget offentlighetsutvalg, bestående av journalister og redaktører. Utvalgets oppgave er å videreføre og videreutvikle offentlighetsprinsippet i Norge. I samarbeid med Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Insitutt for Journalistikk drifter Norsk Presseforbund også nettstedet www.offentlighet.no som er et servicested for de som søker informasjon og og svar på spørsmål om offentlighet og innsyn.