Standard objektvisning. Klikk for å lage en ny tilpasset mal, Node-ID: 9675, Objekt-ID: 10585

Aftenposten

Aftenposten

Aftenposten

Integritet

Aftenposten står for allsidighet, troverdighet og kvalitet. Alle redaksjonelle medarbeidere skal opptre på en slik måte at det ikke kan oppstå tvil om avisens eller den enkelte medarbeiders integritet eller troverdighet.

Den enkelte redaksjonelle medarbeider skal bidra til dette blant annet ved å etterleve Vær Varsom-plakaten og Aftenpostens etiske regler.

Upublisert materiale skal ikke røpes til utenforstående.  

Aftenpostens etiske husregler gjelder også for medarbeidere når de engasjerer seg i sosiale medier eller blogger. Engasjement i slike medier må ikke føre til at det kan stilles spørsmål ved medarbeiderens integritet og troverdighet i den rolle vedkommende har i Aftenpostens redaksjon. Redaksjonelle medarbeidere kan ikke opptre på Aftenpostens vegne på sosiale medier eller private blogger, uten at det er avklart med redaksjonsledelsen.

Redaksjonelle medarbeidere må ikke bruke sin stilling til personlig fordel eller vinning. Hvis personlige interesser kan påvirke redaksjonelle avgjørelser, eller hvis andre med rimelig grunn kan anse dette som mulig, skal habilitetsspørsmålet forelegges overordnede.

Overtredelse av aktsomhetskravet og Aftenpostens etiske regler kan få konsekvenser for ansettelsesforholdet.

Redaksjonelle medarbeidere i Aftenposten kan ikke pålegges å utføre journalistisk arbeid som strider mot egen overbevisning eller faglige integritet.

Redaksjonelle medarbeidere skal ikke ha tillitsverv eller styreverv i politiske partier eller organisasjoner og bedrifter hvor dette på noe vis kan berøre medarbeidernes egne journalistiske arbeidsområder.

Redaksjonelle medarbeidere skal ikke delta i underskriftskampanjer eller aksjoner hvis det kan reise tvil om deres eller redaksjonens uavhengighet eller troverdighet. Dette gjelder også kampanjer i sosiale medier.

Verv og eierinteresser

Redaksjonelle medarbeidere skal ikke omtale virksomheter/aktiviteter der de selv – eller den nærmeste familie – har økonomiske eller andre interesser.

Redaksjonelle medarbeidere skal uoppfordret opplyse til nærmeste overordnede om økonomiske interesser eller andre forhold – også i nærmeste familie – som har eller kan få betydning for egen habilitet eller Aftenpostens omdømme.

Redaksjonelle medarbeidere i Aftenposten kan ikke på egen eller andres vegne eie eller handle med norske enkeltaksjer eller derivater (inkl. opsjoner). Forbudet gjelder også andre egenkapital- og låneinstrumenter i private foretak, så som kommandittandeler, obligasjoner og sertifikater.

Unntatt fra forbudet er aksjer i Schibsted ASA. Det kan også gis unntak for aksjer i familiebedrifter eller når det foreligger andre spesielle omstendigheter. Slikt eierskap må meldes inn til sjefredaktøren.

Meldeplikt gjelder også enkeltaksjer eller derivater som eies av ektefelle, umyndige barn eller samboer. Medarbeidere skal i tillegg melde fra når de er kjent med at andre nærstående har betydelige eierinteresser som kan være egnet til å skape tvil om en medarbeiders uavhengighet.

Markedsføring – sponsing – reklame

Aftenpostens ledelse tar stilling til arrangementer avisen skal sponse eller medvirke til på annen måte.

Aftenpostens journalistiske omtale av egne sponsorarrangementer skjer ut fra en uavhengig, redaksjonell vurdering.

Redaksjonelle medarbeidere kan ikke påta seg journalistiske oppdrag utenfor avisen. Aftenposten har enerett til utnyttelse/salg/leveranse av medarbeidernes stoff innenfor presse og etermedier (jfr. Journalistavtalen § 42). Utnyttelse/salg av medarbeidernes stoff i andre sammenhenger kan bare skje etter redaksjonsledelsens forutgående godkjennelse.

Redaksjonelle medarbeidere skal ikke være med på å lansere eller markedsføre kommersielle produkter eller tjenester.

Produktomtale

Redaksjonelt stoff og annonser skal være klart adskilt slik at leserne ikke skal være i tvil om hva som er journalistisk stoff og hva som er betalte annonser.

Når vi omtaler produkter, skal det ikke herske tvil om at produktene er utvalgt etter journalistisk vurdering. Både fordeler og ulemper ved produktene skal fremkomme.

Når vi sammenligner forskjellige produkter i samme kategori, er opplysninger om produsent og pris relevant informasjon.

Når arrangementer omtales samlet, er det leserservice å oppgi sted, dato og tid, ellers ikke.

Reiser – invitasjoner – gaver

Aftenposten betaler selv for de reiser redaksjonsledelsen finner journalistisk interessante.

Redaksjonsledelsen kan imidlertid svare ja til invitasjonsreiser hvis den mener at viktig reportasjestoff ikke er tilgjengelig på annen måte.

Redaksjonsledelsen skal på fritt grunnlag vurdere redaksjonell dekning også når avisen deltar på helt eller delvis betalt invitasjonsreise. Den som inviterer, skal gjøres kjent med avisens syn på dette punkt.

Redaksjonsledelsen bestemmer fritt hvilke medarbeidere som gis oppdrag eller reiser, uavhengig av hvem som har mottatt invitasjon.

Redaksjonelle medarbeidere skal forelegge redaksjonsledelsen alle invitasjoner de mottar som representanter for Aftenposten.

Redaksjonelle medarbeidere skal ikke motta gaver eller ytelser knyttet til arbeidet som utføres. Unntatt er gaver av symbolsk verdi.

Tilretteleggingsbetaling (Facilitation Payments) eller smøring er ulovlig i mange land. Lovgivningen skal respekteres, og Aftenpostens medarbeidere skal ikke opptre på en måte som bidrar til å opprettholde et system med slike betalinger. I enkelte land kan det likevel oppstå situasjoner hvor betaling av mindre summer kan være nødvendig for å oppnå noe man har rettmessig krav på, eller for å sikre liv og helse. Slike situasjoner må vurderes nøye med hensyn til lovlighet og nødvendighet. Hvis det er praktisk mulig, skal slik betaling tas opp med overordnet på forhånd. Hvis det ikke er praktisk mulig, skal overordnet informeres i etterkant. Dersom slike utbetalinger finner sted, skal de oppføres i reiseregningen med beløp og begrunnelse.