Behandling av søknader

Her er retningslinjer for behandling av søknader om medlemskap i Norsk Redaktørforening - vedtatt av styret i NR 31. oktober 2023.

Formål: Å sikre at søknader om medlemskap i NR behandles etter fastsatte regler og mest mulig objektive kriterier i tråd med NRs vedtekter og å sørge for størst mulig åpenhet i prosessen. 

Behandling av søknader om medlemskap i Norsk Redaktørforening er unntatt offentlighet, men det er viktig at foreningen er åpen overfor søkeren om prosessen og at søkeren får informasjon om avgjørelsen etter at den er fattet. I tilfeller der søkere selv går ut med informasjon om dette, vil NR også kunne være åpne om sitt vedtak, men søker skal alltid ha denne informasjonen før offentligheten. 

NRs medlemslister er åpne. NR-sekretariatet deler til enhver tid lister med oversikt over medlemmer i foreningen. Kontaktinformasjon til redaktørene vil imidlertid ikke bli delt offentlig.

Kriteriene for medlemskap i Norsk Redaktørforening går fram av paragraf 3 i NRs vedtekter:

Sekretariatet i NR innvilger etter fullmakt fra styret medlemskap når følgende kriterier er dokumentert: 

Oppgaven: Redaktøren må ha redaktøransvaret, eller være en redaksjonell leder som representerer ansvarlig redaktør. Redaktørarbeid må være vedkommendes hovedbeskjeftigelse. 

Garantien: Mediet må ha garantert for redaktørens frihet og uavhengighet, ved å ha forpliktet seg på Redaktørplakaten og prinsippene i Veiledende normer. 

Forpliktelsen: Både eier og søker må ha forpliktet seg til å følge pressens etiske normer, slik de er uttrykt i Vær Varsom-plakaten. 

Formålet: Mediets formål må være fri og uavhengig produksjon og/eller publisering av nyheter, aktuell informasjon og debatt. Det må rette seg mot og være tilgjengelig for allmennheten. 

Medlemmer har plikt til å underrette NR om endring i stilling eller oppgaver.  Medlemskapet opphører fra den dato medlemskriteriene ikke lenger er oppfylt. 

Unntatt fra disse kriteriene er: 

1.  Medlemmer som ansettes i Norsk Presseforbund, Institutt for Journalistikk, i andre medieforskning- og utdanningsinstitusjoner, i medieorganisasjoner på utgiver-/arbeidsgiversiden eller i mediekonsern. De opprettholder sitt medlemskap så lenge arbeidsoppgavene deres er i samsvar med NRs formål, virksomhet og oppgaver. 

2.  Medlemmer som fratrer sin stilling på grunn av alder eller sykdom. Det samme gjelder medlemmer som går av ved oppnådd aldersgrense/pensjonsalder, eller som kort tid før dette går over i annen redaksjonell stilling. 

3. Styret kan forlenge medlemskapet for den som ufrivillig forlater sin redaktørstilling, med ett år ad gangen. 

Styret i NR kan i særlige tilfeller dispensere fra kriteriene for medlemskap. 

Forenklet behandling 

Ved søknad om medlemskap fra redaktører i mediehus der redaktør tidligere har vært medlem og/eller der det allerede er medlemmer i foreningen, foretas i utgangspunktet en forenklet behandling av søknaden.

Styret orienteres om det nye medlemmet i det kommende styremøtet, og sekretariatet sørger også for orientering til den aktuelle regionforeningen og til NRs øvrige medlemmer. Regionforeningene oppfordres til lignende praksis i sine respektive styrer. 

 

Øvrig søknadsbehandling 

Ved søknad om medlemskap fra redaktører i nye mediehus, eller i mediehus der redaktør ikke har vært medlem tidligere, følges følgende praksis: 

Forundersøkelse og faste spørsmål 

Sekretariatet gjør en forundersøkelse av mediet og gjennomfører et intervju med redaktøren for å få avklart følgende spørsmål: 

  • Har redaktøren redaktøransvar eller er vedkommende en redaksjonell leder som representerer ansvarlig redaktør? 
  • Er redaktørarbeid vedkommendes hovedbeskjeftigelse? 
  • Hvem rapporterer redaktøren til? 
  • Har eier og redaktør forpliktet seg på Vær Varsom-plakaten, Redaktørplakaten og prinsippene i de veiledende normene? 
  • Kommer forpliktelsen til Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten tydelig fram gjennom mediet, både i form av merking og et tydelig skille mellom redaksjonell og kommersiell virksomhet? 
  • Er mediet organisert i tråd med kravene i Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten? 
  • Er mediets formål fri og uavhengig produksjon og/eller publisering av nyheter, aktuell informasjon og debatt?  
  • På hvilken måte oppfylles dette formålet? 
  • Retter mediet seg mot og er tilgjengelig for allmennheten? 

Det vil også være naturlig å be om stillingsbeskrivelse, ansettelseskontrakt og annen dokumentasjon utover det som kan innhentes via beskrivelse på mediets egne plattformer. Hvorvidt mediet er medlem av en eller flere av de utgiverorganisasjonene som er medlemmer av Norsk Presseforbund, er også relevant.  

I de tilfeller der søknaden enten godkjennes eller avslås i denne fasen, skal styret ha en orientering i neste møte. 

Styrebehandling av søknader 

I de tilfeller der det fortsatt ikke er klarlagt hvorvidt redaktøren oppfyller medlemskriteriene etter denne runden, skal søknaden behandles av styret. Sekretariatet forbereder da en styresak og informerer også søkeren om videre saksbehandling.  

I forkant av styrets behandling av søknaden gjennomføres et møte med søkeren. Hensikten med møtet er at søker skal ha en anledning for å argumentere for søknaden sin samt at NRs representanter skal ha mulighet til å stille spørsmål direkte til søkeren.  

I møtet deltar sekretariatet og representanter fra styret i NR.  

Styrets behandling av saken skal forsøke å gi svar på hvorvidt søkeren fyller medlemskriteriene. Dermed vil de samme spørsmålene som ble stilt i første runde fortsatt være aktuelle. Her er det imidlertid naturlig at saksbehandlingen konsentrerer seg om de spørsmålene som er årsaken til at søknaden ikke har blitt ferdigbehandlet tidligere.  

Sekretariatet lager et notat om saken som legges fram for styret uten innstilling.  

Søker informeres om styrets avgjørelse etter at styret har gjort sitt vedtak.  

Eksklusjon  av medlemmer

NRs vedtekter åpner også for å gi advarsler og/eller ekskludere medlemmer som opptrer åpenbart i strid med foreningens formål.

Dette er hjemlet i § 8 i NRs vedtekter:

Styret kan gi advarsel til eller vedta eksklusjon av medlem som opptrer åpenbart i strid med foreningens formål (vedtektenes § 2).

Advarsel kan ikke vedtas uten at vedkommende har fått rimelig anledning til å kommentere advarselen.

Eksklusjon kan ikke vedtas uten at vedkommende først har fått advarsel, og minst tre uker før vedtak har fått eksklusjonsforslaget med begrunnelse til uttalelse. Eksklusjonsvedtak kan ankes til sluttbehandling på neste ordinære landsmøte.

Om NRs formål i § 2 heter det:

Norsk Redaktørforening har som sitt overordnede mål å sikre full informasjons- og ytringsfrihet for alle, og gode rammevilkår for frie medier. 

Redaktørstyrte nyhets- og aktualitetsmedier er en viktig samfunnsarena for fri informasjon, sannhetssøkende journalistikk, samfunnskritikk og debatt, i tråd med medienes etiske rammeverk.

Redaktøren har ansvaret for mediets innhold, og garanterer for den redaksjonelle frihet og uavhengighet. Denne garantien gjelder overfor mediets eiere, annonsører og andre som kan ha makt til å påvirke frie redaksjonelle vurderinger.

Historisk sett har styret i Norsk Redaktørforening behandlet svært få saker om eksklusjon av medlemmer. Det er opp til styret, i samarbeid med sekretariatet, å vurdere hvorvidt det er grunnlag for å innlede en sak om advarsel/eksklusjon. Det er svært viktig at det aktuelle medlemmet får anledning til å bli hørt i forbindelse med behandling av slike saker og at NR sørger for god informasjon om saksgangen og vedtektene overfor medlemmet.

Også behandlingen av saker som handler om eksklusjon er unntatt offentlighet. Styrets vedtak vil som hovedregel være offentlig etter at medlemmet er orientert om vedtaket.