Advarsel mot slankeannonser

Forbrukerombudet har sendt en orientering til ansvarlige redaktører om at man vurderer tiltak mot annonsering for det som kalles slankemiddelet Removyl, som markedsføres av det estiske firmaet Healthzone OÜ. Lignende tiltak er gjort i Sverige allerede i mars 2012.

Store annonser - både i papiraviser og på nett - har vært rykket inn både i svenske og norske aviser det siste året. Annonsen er utformet som et intervju med en kvinne som påstår å ha oppnådd et vesentlig vekttap bare ved hjelp av pillene, og uten mosjonering eller endring av matvaner. Forbrukerombudet mener at annonsen tilskriver produktet så store effekter at det vil være umulig å dokumentere, slik at annonsen åpenbart er i strid med markedsføringsloven §7, §6 og §3.

Etter det som opplyses i brevet er det store vanskeligheter med å få kontakt med - eller å ta rettslige skritt - overfor det estiske firmaet, og at det uansett vil ta lang tid. Derfor varsler ombudet at nedleggelse av forbud mot annonsen, også direkte overfor annonseorganer i Norge, er aktuelt. Det skjer i så fall i medhold av markedsføringsloven §39 annet ledd om medvirkning.

Det er annonsøren selv som er hovedansvarlig etter markedsføringsloven, og et eventuelt medvirkeransvar går ikke like langt som annonsøres ansvar.

Etter det NR forstår kan ansvar gjøres gjeldende overfor medvirkere - dvs aviser som publiserer annonsen - bare dersom man er blitt varslet konkret om slikt forbud. Det kan altså ikke utstedes et generelt forbud med hjemmel i markedsføringsloven og det kan heller ikke gis bøter eller gebyr for overtredelse før etter at man har fått utstedt et konkret forbud. Henvendelsen fra Forbrukerombudet må derfor leses som en orientering der redaktørene skal bli oppmerksom på at ombudet mener annonsen er lovstridig, slik at man ikke kan påberope seg at det ikke fremsto som klart at annonsen var i strid med lovgivningen. Dessuten er lovens intensjon at Forbrukerombudet og Markedsrådet skal arbeide primært gjennom informasjon og henstillinger, før det eventuelt må tys til rettslige forbud. 

I det aktuelle tilfellet vil eventuell publisering eventuelt også være et etisk spørsmål for redaktøren.

Kun én sak om et annonseorgans medvirkeransvar har vært behandlet i Markedsrådet, den 23. november 1992 (MR-1992-19). Da ble et forbudsvedtak mot en annonsekatalog opphevet, fordi forbudet var nedlagt uten at det på forhånd var gjort forsøk på å stoppe virksomheten gjennom frivillig ordning. Loven er noe endret i ettertid, for ytterligere å klargjøre ansvar for medvirkere.

Du kan lese brevet fra FO her.