Anker ikke trusseldom

Påtalemyndigheten har bestemt seg for ikke å anke frifrinnelsen av en mann i 50-årene som på telefon truet en journalist i avisa Nordhordland.

Politiadvokat Kjetil Linge Tomren forklarer dette slik overfor Avisa Nordhordland:

– Avgjerda om å ikkje anke dommen beror på ei heilskapsvurdering der det særleg er lagt vekt på den konkrete grunngjevinga retten har gitt for si frifinning og at avgjerda på same grunnlag vil ha lita betydning utover denne konkrete saka.

- Vi beklager at saken ikke ankes, men kan ikke gjøre stort annet enn å ta det til etterretning. Forhåpentlig har påtalemyndigheten rett i at denne dommen vil få begrenset betydning, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

Tiltalte var medforfatter til et åpent brev til en rekke lokalpolitikere om et lokalt asylmottak og i den forbindelse ble han intervjuet av vedkommende journalist. Tiltalte skal da blant annet ha uttalt at «dersom du siterer meg feil no, kommer eg og kveler deg».

Tiltalte selv benektet i retten å ha uttrykt seg på denne måten, men mente han hadde sagt at «folk kan verte så forbanna at dei kan gå i strupen på folk».  Retten la imidlertid fornærmedes forklaring til grunn. Når retten likevel ikke fant grunn til å domfelle tiltalte, så bygget det blant annet på «dei særskilde omstenda rundt telefonintervjuet». Deretter resonnerer retten slik: 

«Både fornærma og tiltalte har forklart at tiltalte var engasjert i spørsmålet om etablering av eit asylmottak og at han hadde utvist skepsis til media si dekning av saka, medrekna det faktum at han meinte seg feilsitert frå tidlegare hendingar. I ein slik situasjon er det ikkje unaturleg at tiltalte har vore oppteken av å presisere at han vil unngå feilsitering. Som nemnt innleiingsvis må ordvalet til tiltalte reknast for å vere særdeles uheldig, men situasjonen orda vart ytra i kan til ei viss grad forklare kvifor tiltalte ordla seg som han gjorde.»

Retten konkluderte slik: «Etter retten sitt syn medfører ovannemnde at det er vanskeleg å seie at uttalene til tiltalte var "egnet til å fremkalle alvorlig frykt" reint objektivt sett, og at det er enda vanskelegare å seie at tiltalte har utvist forsett. I lys av at all rimeleg og fornuftig tvil skal kome tiltalte til gode, skal tiltalte difor frifinnast for forholdet i tiltalevedtaket.»

Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening har i fellesskap utarbeidet en veileder til redaksjoner som blir utsatt for trusler.

Les mer her.