Oslo tingrett lukket dørene. Det burde de ikke gjort, mener NR (Foto: NTB Scanpix)

Anker lukkede dører

Norsk Redaktørforening har anket en kjennelse om lukkede dører i et fengslingsmøte i Oslo tingrett. Saken har prinsipiell interesse, heter det i ankeerklæringen.

Saken gjelder en siktelse mot to menn som skal ha oppsøkt ektemannen til deres, henholdsvis, datter og søster. I følge siktelsen hadde de to mennene ikke "godkjent" datterens/søsterens ektefelle, og de er nå siktet for drapsforsøk. Da Oslo tingrett sist uke skulle ta stilling påtalemyndighetens begjæring om forlenget varetektsfengsling, besluttet Oslo tingrett å lukke dørene. Begrunnelsen var delvis etterforskningshensyn og delvis hensynet til "privatlivets fred eller ærbarhet" og da med nærmere henvisning til muligheten for "represalier for de involverte". Det gjelder i utgangspunktet referatforbud fra fengslingsmøter, men denne gangen valgte altså tingretten å kaste ut den journalisten som hadde møtt opp. Det har nå NR protestert mot, selv om rettsmøtet er gjennomført og anken således vil ha begrenset praktisk betydning i den aktuelle saken. NR mener saken har prinsipiell interesse.

NR viser i anken til at det ikke er sammenheng med det som begrunner forlenget fengsling, nemlig faren for gjentakelse, og det som begrunner de lukkede dørene, nemlig etterforskningshensyn. Det siste er ikke nevnt i begrunnelsen for forlenget fengsling, kun gjentakelsesfaren. "Rettens begrunnelse for å lukke dørene, som altså er et forsterket tiltak opp mot det generelle referatforbudet, er altså ikke begrunnet i de hensyn som referatforbudet primært bygger på, og korresponderer heller ikke med påtalemyndighetens begrunnelse for forlenget fengsling, heter blant annet i ankeerklæringen