Bekymret for kildevernet

Norsk Journalistlag, Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening er bekymret for at nye regler om kommunikasjonskontroll i nødsituasjoner kan svekke kildevernet.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som har sendt på høring et forslag som innebærer at "Når det er grunn til å tro at det foreligger fare for liv eller alvorlig helseskade", så kan politimestrene - uten rettslig godkjennelse - beslutte og iverksette kommunikasjonskontroll. Domstolkontrollen vil kun være etterfølgende.

Presseorganisasjonene er i utgangspunktet positive til at denne typen kommunikasjonskontroll nå lovreguleres. "Når statistikk, som er vedlagt høringsnotatet, viser at slik kommunikasjonskontroll i dag skjer i så stort omfang uten noen form for domstolkontroll – verken før, under eller etter metodebruken – er dette etter vår mening urovekkende. Det innebærer at domstolen ikke har anledning til å kontrollere om dagens bruk oppfyller det påkrevde forholdsmessighetsprinsippet, eller avverge skadevirkningene denne kommunikasjonskontrollen kan ha på kommunikasjonsvernet. Vår bekymring gjelder særlig anonyme kilders mulighet til å kommunisere fritt med de redaktørstyrte journalistiske mediene" skriver organisasjonene i sin felles høringsuttalelse

Organisasjonene er imidlertid kritiske til kriteriene for hva som kan utløse kommunikasjonskontroll, prosedyrene for beslutning av slik kontroll, særlig i tilfeller hvor det kan være snakk om kildesensitivt materiale, hvilken type informasjon som kan innhentes, manglende rettssikkerhetsgarantier for å unngå misbruk og regler om sletting i ettertid.