NRs generalsekretær Arne Jensen deltok på debatt om medieansvarsloven fredag morgen sammen med blant annet kulturminister Trine Skei Grande (t.v.), NJ-leder Hege Iren Frantzen og MBL-direktør Randi Øgrey (t.h.).
Foto: Reidun Kjelling Nybø

"Et historisk og viktig skritt i utformingen av en moderne norsk mediepolitikk"

- Vi er godt fornøyd med at departementet nå fremmer et forslag til en helt ny medieansvarslov, en lov som er utformet langs de hovedlinjer vi har ønsket og som trekker opp grensene for redaktørenes frihet og ansvar på en fornuftig og forutsigbar måte. Det sier NRs generalsekretær, Arne Jensen etter at regjeringen i statsråd i dag la frem sitt forslag til medieansvarslov.

Her er lovforslaget

Norsk Redaktørforening har i en årrekke jobbet for å få en egen slik lov på plass, og begrunner dette med at både redaktører, andre aktører i bransjen og – ikke minst – publikum vil nyte godt av at reglene om ansvarsforholdene i norske nyhets- og aktualitetsmedier blir samlet ett sted.

- Den nye loven vil understøtte de redaktørstyrte medienes rolle og posisjon, og tydeliggjøre den redaksjonelle frihet og uavhengighet. Samtidig tydeliggjøres også medienes, og særlig redaktørenes, ansvar. Det er viktig for alle parter. Vi er tilfreds med at det særlige, objektive redaktøransvaret nå også utvides til å gjelde sivilrettslige spørsmål som for eksempel ærekrenkelser. Samtidig er det viktig at departementet, i tråd med vårt syn, foreslår å avgrense redaktørens objektive ansvar for brukergenerert innhold. Vi registrerer også at departementet på flere punkter har tatt hensyn til våre høringsinnspill.

Forslaget går nå til Stortinget. NRs generalsekretær håper det vil bli bred tilslutning til regjeringens forslag.

 
- Kulturdepartementet har gjort en god jobb med dette lovarbeidet, og vi har i høringsrunden fått gjennomslag for flere av våre forslag til justeringer. Selvsagt er det et par ting vi ikke er helt fornøyd med. Blant annet ville vi primært ha hatt en såkalt eneansvarsmodell. Det får vi leve med at vi ikke får i denne omgang. Uansett er dette et historisk og viktig skritt i utformingen av en moderne norske mediepolitikk, sier Jensen.

Han deltok på debatt om den nye medieansvarsloven fredag morgen sammen med blant annet Nkulturminister Trine Skei Grande, NJ-leder Hege Iren Frantzen og MBL-direktør Randi Øgrey. Opptak finnes her. 
 
For ytterligere kommentarer og spørsmål:
Arne Jensen, generalsekretær, tlf 90 77 87 47 – arne.jensen@nored.no
Reidun Kjelling Nybø, ass. generalsekretær, tlf 91 10 55 11 - rkn@nored.no