Hemmelige lønnslipper og fødselsnumre?

Det kan bli åpnet for å hemmeligholde fødselsnumre og lønnsslipper, dersom et forslag til endringer i offentlighetsloven blir vedtatt.

Mandag 26. oktober skal Stortingets justiskomitè levere sin innstilling til departementets forslag om å endre offentleglova slik at fødselsnummer og lønnsoppgaver kan holdes hemmelig. Tidligere i år foreslo regjeringen å endre offentleglova slik at det skal bli mulig å unnta lønnsslipper og fødselsnummer fra offentlighet. For lønnsoppgaver går forslaget ut på at disse skal kunne unntas såfremt opplysninger om bruttoutbetalinger gis på annen måte. Unntak for fødselsnummer begrunnes med faren for identitetstyveri. Presseorganisasjonene har fremmet sterke protester mot at forslaget behandles uten høring både overfor Justisdepartementet og Justiskomiteen. Senest forrige uke etterlyste Norsk Redaktørforening høring i denne saken. Saksordfører Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) har foreløpig ikke respondert, men nestleder i komiteen, Andrè Oktay Dahl opplyste fredag at det nok ikke blir aktuelt med noen muntlig høring forut for behandlingen i komiteen. Du kan lese mer her.