Fra nyttår kan Vær Varsom-plakaten bli endret når det gjelder selvmord og ekstern finansiering av journalistikk. Det vil også få konsekvenser for praksisen til Pressens Faglige Utvalg.

(Foto: Javad Parsa / NTB)

Her er Redaktørforeningens høringsuttalelse om VVP-forslagene

Redaktørforeningen er positive til å endre punkt 2.8 i Vær Varsom-plakaten om eksternt finansiering og punkt 4.9 om selvmord. Foreningen støtter imidlertid ikke forslaget om å legge inn hensyn til avdødes ettermæle i punkt 4.3.

15. november er det høringsfrist på forslagene om å endre Vær Varsom-plakaten. I august i fjor satte Presseforbundet ned to utvalg som i juni i år kom med forslag om endringer i hhv kapittel 2 og kapittel 4 i plakaten. Flere redaktører har vært med i utvalgene som ble ledet av Hanna Relling Berg (Sunnmørsposten) og Erik Sønstelie (Oppland Arbeiderblad). NR-sekretariatet har også vært representert I begge utvalgene. 

HER ER HØRINGSUTTALELSEN.

8. desember er det styremøte i Norsk Presseforbund. Da vil styret sannsynligvis ta stilling til forslagene. I så fall vil sannsynligvis endringene gjelde fra 1. januar 2025.

Ekstern finansiering av journalistikk.

2.8 er slik ut i dag: Skjult reklame er uforenlig med god presseskikk. Kommersielle interesser skal ikke ha innflytelse på journalistisk virksomhet, innhold eller presentasjon. Hvis redaksjonelt stoff er sponset, eller et program har produktplasseringer, skal dette være åpenbart for publikum. Sponsing skal alltid være tydelig merket. Sponsing eller produktplassering i nyhets- og aktualitetsjournalistikk eller journalistikk rettet mot barn, er uforenlig med god presseskikk. Direkte utgifter til journalistisk virksomhet skal som hovedregel betales av redaksjonen selv. Ved unntak skal publikum gjøres tydelig oppmerksom på hva som er finansiert av utenforstående interesser.

Utvalget foreslår en ordlyd som innebærer at spons-begrepet utgår av VVP.

Forslag til nytt punkt 2.8: Eksterne finansieringskilder skal ikke ha innflytelse på mediets journalistiske virksomhet, kildevalg og prioriteringer. Unngå ekstern finansiering og avtaler som bidrar til at publikum kan reise tvil om redaksjonens troverdighet. Vær særlig varsom ved ekstern finansiering av nyhetsjournalistikk. Ekstern finansiering av journalistikk rettet mot barn må ivareta barns særlige behov for vern. Skjult reklame er uforenlig med god presseskikk. Vis åpenhet om avtaler og hvordan journalistikken er finansiert. Dersom journalistisk innhold er eksternt finansiert skal dette være åpenbart for publikum.

NR har oppfordret medlemmer og regionforeninger til å engasjere seg i dette arbeidet. 28. september arrangerte Oslo Redaktørforening i samarbeid med NJ Oslo et debattmøte om forslagene i Pressens hus. I tillegg har forslagene vært tema på flere samlinger i regi av NRs regionforeninger og i tillegg tema på flere av de regionale journalistkonferansene. NRs regionledere drøftet forslagene på et møte 31. oktober. NRs styre har gått gjennom og diskutert forslagene fra utvalgene og innspillene som har kommet fram i to møter, den 19. september og 31. oktober.

Dette skriver NR om punkt 2.8 i sin høringsuttalelse:

  • «Eksterne finansieringskilder» er et presist begrep som rommer alle typer finansiering. Vi støtter at dette erstatter begrepene «spons» og «kommersielle interesser». Det bør ikke skilles mellom støtte fra kommersielle og ikke-kommersielle prinsipielt.
  • Vi støtter forslaget om åpenhet rundt avtaler, som vil være nødvendig for pressens selvdømmeordning i saker hvor det stilles spørsmål ved om avtaler begrenser redaksjonell frihet.
  • Vi støtter at alle typer ekstern finansiering skal være åpenbar for publikum.
  • Vi støtter endringen som fjerner det kunstige skillet mellom aktualitet/barn og annen journalistikk.

I tillegg støtter NR forslaget om å legge inn ordet "sannhetssøkende" inn i punkt 2.1.

Selvmordsomtale

4.9 utvalget foreslår en ny ordlyd i punkt 4.9 i VVP pluss en endring i punkt 4.3.

Her er dagens punkt 4.9: Vær varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov. Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger.

Her er utvalgets forslag til nytt 4.9: Ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk er det god presseskikk å vektlegge en nøktern fremstilling. Vis hensyn til de som er direkte berørt. Vær varsom ved omtale på et tidlig tidspunkt. Ved beskrivelse av metode og sted kreves høy aktsomhet.

I tillegg foreslår utvalget en ny siste setning i punkt 4.3 - "Vis hensyn til avdødes ettermæle."

Dette skriver NR i høringsuttalelsen om punkt 4.9: Norsk Redaktørforening mener Vær Varsom-plakatens punkt 4.9 om omtale av selvmord er overmodent for fornyelse. Det har skjedd mye med samfunnets syn på selvmord, journalistisk behandling av temaet og ikke minst forståelsen for hvor viktig åpenhet er. NR støtter det nye forslaget, og mener formuleringene er konkrete og gode. Forslaget tydeliggjør hvilke sider ved slike saker som krever særlig varsomhet, og gir bedre retning for god presseskikk enn det punktet vi har i dag.

 Tilbakemeldingene fra redaktører og journalister om frykt for å gjøre feil i saker om selvmord, er uheldig og bidrar antakelig til at selvmord dekkes journalistisk i for liten grad. Vi mener forslaget treffer godt i forsøket på å gå fra «unngå» til «hvordan», noe som kan bidra til at de redaksjonelle vurderingene får tydeligere retning.

«Ved beskrivelse av metode og sted kreves høy aktsomhet»: Vi har fått tilbakemeldinger om at «sted» kan misforstås som en generell advarsel mot å angi hvor en sak hører geografisk hjemme. Hensikten med denne formuleringen er vel heller at sted og metode ofte kan henge sammen, og at man bør være forsiktig med å oppgi nøyaktige steder for selvmordshandlinger, med tanke på smitteeffekt. Presseforbundets styre bør vurdere å tydeliggjøre denne formuleringen, f.eks. «konkrete steder».

Dette skriver NR om forslaget om endring av punkt 4.3. Utvalget foreslår også å ta inn hensynet til avdødes ettermæle i punkt 4.3 i Vær Varsom-plakaten. Vi viser til Stian Eisenträgers høringsuttalelse, hvor han advarer mot den nedkjølende effekten en slik formulering kan ha på redaksjoners arbeid med saker av stor offentlig interesse. Vi støtter denne innvendingen, og deler bekymringen for at en slik formulering også kan oppfattes kategorisk ute i offentligheten. Etter diskusjon om temaet i ulike sammenhenger, har vi kommet til at dette hører bedre hjemme i en veileder. NR støtter derfor ikke dette forslaget.