Innsynsrett i kommisjonen

Offentleglova gjelder for 22. juli-kommisjonens arbeid. Alle kommisjoner og utvalg som nesettes av Kongen i statsråd med granskning, utredning og lignende som formål er et eget forvaltningsorgan etter loven.

I Justisdepartementets veileder til offentleglova heter det følgende om slike organer på side 94:"Formelle granskingskommisjonar(granskingsutval), klagenemnder, kontrollutval, lovbestemte råd og utgreiingsutval oppnemnde ved kongeleg resolusjon vil som utgangspunkt vere eigne organ etter offentleglova. Desse er typisk uavhengige og åtskilde frå andre organ."

I tillegg til at dette klart framgår av forarbeid og veileder for loven, ble det også uttrykkelig fastslått av statsminister Jens Stoltenberg da kommisjonen ble presentert. Kommisjonens sekretariat vil ha egen journalføring og arkiv for de dokumenter som innhentes og sendes ut, og eventuelt også for interne dokumenter om kommisjonen velger å journalføre disse. Kommisjonen har sitt første møte i dag, torsdag 18. august, og vil ventelig da bestemme hvordan sekretariattjenesten skal organiseres og hvor den skal holde til fysisk.

Mandatet for kommisjonen finner du her.