NRs generalsekretær mener redaktørstyrte medier bør unntas fra kravene til universell utforming. (Foto: Heiko Junge)

Kritisk til universell utforming

Norsk Redaktørforening er kritisk til at regelverket om universell utforming gjøres gjeldende for de redaktørstyrte medienes nettpublikasjoner. NR mener dette "vil gripe direkte inn i den redaksjonelle uavhengighet og frihet."

Et forslag om implementering av et EU-direktiv om universell utforming er nå på høring. Samtidig har Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) gjennomført tilsyn i flere mediehus, basert på det allerede eksisterende regelverket (forskrift om universell utforming av informasjons- og teknologiske (IKT)-løsninger), og gitt en rekke pålegg om utforming, koding, teksting og lignende på nettutgavene. 

"Det er viktig for oss å understreke at vi og våre medlemmer i utgangspunktet er positivt innstilt til å utforme nettsteder og applikasjoner slik at de kan brukes av flest mulig. Vi snakker i stor grad om allmenne nyhets- og aktualitetsmedier som har et bredest mulig publikum som mål. Å formidle innhold på en måte som gjør dette vanskelig tilgjengelig for noen vil ikke primært være et juridisk problem, det ville, både faglig og økonomisk, være ganske uklokt. Det er like fullt et grunnleggende prinsipp at ytringsfriheten, slik den er utformet i EMK art 10, altså friheten til å velge hva man vil formidle også innebærer en frihet til å velge hvordan man vil formidle det. Inngrep i denne retten, som både dagens regelverk og de foreslåtte nye suksesskriterier åpenbart er, må dermed begrunnes med den unntakshjemmel som finnes i EMK art 10, andre ledd, skriver NR i sin høringsuttalelse, hvor man også påpeker at praktisering av regelverket overfor redaktørstyrte medier, i tillegg til å gripe inn i prinsipper om redaksjonell frihet og redaktørenes frie publiseringsrett, også vil utløse store kostnader.

NR konkluderer med at "Regjeringen bør benytte denne anledningen til å unnta fra både likestillings- og diskrimineringsloven og forskriften for universell utforming de medievirksomheter som faller inn under lov om redaksjonell fridom i media."