Sjefredaktør i TV 2, Olav T. Sandnes og NRs generalsekretær Reidun Kjelling Nybø er begge glade for kjennelsen, selv om lagmannsretten ikke har tatt stilling til den prinsipielle dimensjonen ved saken.

(Foto: Eivind Senneset, TV 2/Lise Åserud, NTB)

Medhold i lagmannsretten: TV 2 må ikke utlevere upublisert materiale

Borgarting lagmannsrett tok TV 2 og Norsk Redaktørforenings anke til følge og satte til side tingrettens avgjørelse. Viaplay får dermed ikke innsyn i interne e-poster og notater om redaksjonelle vurderinger knyttet til TV 2s bruk av utdrag fra Premier League-kamper i nyhetssendinger.

Ved kjennelse fra Oslo tingrett av 29. november 2022 ble TV 2 pålagt å legge fram bl.a. interne e-poster og notater om redaksjonelle vurderinger knyttet til bruk av korte utdrag fra Premier League-kamper i TV 2s nyhetssendinger. TV 2 anket kjennelsen, både fordi de dokumenter som var krevd fremlagt var irrelevante for saken og fordi et pålegg om å utlevere dokumentene vil være i strid med ytrings- og pressefriheten. Norsk Redaktørforening besluttet å tre inn som partshjelper for TV 2, fordi et pålegg om å utlevere dokumentene vil være i strid med ytrings- og pressefriheten. 

Det er et grunnleggende prinsipp at enhver redaksjon skal beskyttes mot at utenforstående gis innsyn i upublisert materiale. Dersom kjennelsen hadde blitt stående, ville den åpnet for å bruke rettsapparatet og bevisbegjæringer til å skaffe seg slikt innsyn, noe som ville gitt en klar nedkjølende effekt og undergrave pressens uavhengighet. 

Lagmannsretten avgjør saken basert på at de aktuelle dokumentene ikke er relevante for saken, og går derfor ikke inn på de prinsipielle spørsmålene TV 2 og NR har reist. 

 – Vi er glade for lagmannsrettens kjennelse, selv om vi skulle ønske at de også hadde tatt stilling til den prinsipielle dimensjonen ved saken, sier Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær i Norsk Redaktørforening. 

- Selv om lagmannsretten avgjør saken på et annen grunnlag, tror vi at støtten fra NR og den sterke prinsipielle argumentasjonen har bidratt til at kjennelsen ble satt til side, sier Olav T. Sandnes, sjefredaktør i TV 2.