Nei fra lagmannsretten om Treholt-opptakene

Borgarting lagmannsrett snur opp ned på avgjørelsen i Oslo tingrett, når det gjelder pressens krav om utlevering av lydopptakene fra Treholt-saken i 1985.

Lagmannsretten avviser alle pressens anførsler om rett til innsyn basert på tolkninger av straffeprosessloven og Den europeiske menneskrettskonvensjonen, samt praksis fra Strasbourg-domstolen. Lagmannsretten finner heller ikke andre rettslige grunnlag for pressens innsynskrav, og mener at det er påtalemyndigheten som har avgjørelsesmyndigheten i en slik sak. I denne sammenheng vises til at PSTs tdiligere avvisning av pressens krav om innsyn er til  fortsatt klagebehandling hos Oslo statsadvokatembeter. Lagmannsrettens kjennelse avsluttes med denne setningen: "Det er ikke grunn for lagmannsretten til å gå inn på om og i tilfelle hvordan en eventuell endelig beslutning fra overordnet påtalemyndighet om å nekte innsyn kan bringes for domstolene med påstand om brudd på EMK."

Det er ikke avgjort om NRK, de øvrige mediene og pressens organisasjoner vil anke avgjørelsen.

Du kan lese Borgartings fulle kjennelse her og tingrettens beslutning her.