Nei til retusjerings-ansvar

Norsk Redaktørforening (NR) er blant dem som protesterer mot et forslag om at norske redaktører skal få ansvaret for å merke retusjerte bilder fra annonsørene.

Forslaget fremkommer i et høringsnotat fra Barne- og familiedepartementet, som fremmer følgende tillegg til markedsføringsloven: «Annonsør og den som utformer reklame skal videre sørge for at reklame der en kropp er endret ved retusjering, skal merkes. Kravet til merking gjelder også andre som formidler retusjert reklame. Departementet gir i forskrift nærmere krav til hvordan merkingen skal gjøres.» (Vår understrekning.)

Departementet utdyper forslaget slik:

«En plikt til å merke retusjert reklame bør imidlertid ikke bare gjelde annonsører og de som utfører retusjeringen, men også redaktører og andre som anvender de retusjerte bildene, også fra utenlandske nettsteder.»

Det innebærer at norske redaktører vil få ansvaret for å merke alle bilder som kommer fra blant andre internasjonale annonsebørser og som omsettes uten at det enkelte mediehus på forhånd ser den enkelte annonse. Flere mediekonserner har påpekt at dette vil være nærmest umulig å gjennomføre, og at det i ytterste konsekvens kan medføre at norske medier må la være å bruke denne typen annonsebørser. Det vil igjen medføre store inntektstap for mange mediebedrifter. NR skriver dessuten i sin uttalelse at "Vi mener et slikt pålegg både bryter med grunnleggende prinsipper for redaksjonell uavhengighet og redaktørenes selvstendighet og ansvar, samtidig som det i praksis vil være en umulig oppgave å utføre for norske redaktørstyrte medier."

Her kan du lese hele NRs uttalelse.