Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen møter motbør fra blant andre medieorganisasjonene. (Foto: NTB Scanpix)

Ny e-tjenestelov får motbør

"Lovforslaget, slik det foreligger, innebærer innføring av et overvåkingsregime av en karakter vi aldri har sett maken til", skriver NR i sin høringsuttalelse til forslaget til lov om etterretningstjenesten. NR frykter at kildevernet vil bli skadelidende.

Høringsfristen for den nye loven om etterretningstjenesten gikk ut tirsdag denne uken. En rekke høringsinstanser har meldt inn mange og sterkt kritiske merknader til forslaget. Flere, blant andre Datatilsynet, mener forslaget bryter med menneskerettighetene. Flere av medieorganisasjonene, deriblant Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening, mener at forslagene er i strid med de forpliktelser Norge har etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), slik denne er tolket av Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg, og dessuten også med praksis fra Høyesterett i Norge. NR advarer mot den nedkjølende effekt det kan ha på ytringsfriheten og samfunnsdebatten dersom det innføres overvåkingsmuligheter i tråd med lovforslaget. Forslaget åpner for at Etterretningstjenesten kan pålegge innhenting og lagring av såkalte metadata i 18 måneder og man med rettslig kjennelse også kan få tillatelse til lagring av og søk i innholdsdata. 

"Vi anerkjenner selvsagt samfunnets behov for å «trygge Norges suverenitet, territorielle integritet, demokratiske styreform og andre nasjonale sikkerhetsinteresser, herunder forebygge, avdekke og motvirke utenlandske trusler mot Norge og norske interesser». Samtidig mener vi at dette er forhold som ikke må undergrave de demokratiske prinsipper som de samme metodene strengt tatt skal beskytte. Vi må ikke miste av syne den grunnleggende premissen at i en demokratisk rettsstat er det borgerne som overvåker myndighetene – ikke omvendt. I dagens samfunn har stadig flere innbyggere, med rette, en følelse av dette sentrale demokratiske prinsippet er snudd på hodet" skriver generalsekretær Arne Jensen blant annet i NRs uttalelse.

Her kan du lese hele NRs uttalelse. Her kan du lese flere høringsuttalelser.