Ny undersøkelse om redaktørenes lønns- og arbeidsvilkår

Redaktørenes gjennomsnittslønn er 920.000 kroner, viser NRs ferske undersøkelse av lønns- og arbeidsvilkår. Kun en av ti redaktører har avtale om bonus, opsjoner eller retrettstilling.

Undersøkelsen ble utført av Respons Analyse i månedsskiftet juni/juli i år. 271 av NRs 768 medlemmer har svart på undersøkelsen.

HER ER HELE RAPPORTEN.

95 prosent av de som svarte på undersøkelsen, har fast stilling. 7 av ti av de som svarte er menn. Gjennomsnittsalderen er 49 år. I snitt har medlemmene arbeidet i media i 25 år, 11 år som redaktør og 6 år i nåværende stilling. Kun en av ti har bonus eller opsjoner. Andelen redaktører med retrettstilling er like lavt. 1 av 10 er misfornøyde med sine lønns- og arbeidsvilkår. 55 prosent oppgir at de er fornøyde.

Dette ble målt:

Regionforening, erfaring og stilling

 • Regionforeningstilhørighet
 • Stilling
 • Type ansettelse i nåværende stilling/funksjon
 • Type mediehus
 • Fartstid i mediebransje
 • Fartstid som redaktør
 • Fartstid i nåværende stilling

 

Lønn og bonus

 • Årslønn
 • Ansvarlig for regulering av fastlønn
 • Omfattet av bonusordning
 • Omfattet av opsjonsprogram

 

Avtaler og arbeidsvilkår

 • Antall ferieuker
 • Avtale om sluttvederlag
 • Avtale om retrettstilling
 • Oppsigelsestid
 • Pensjonsavtale
 • Avtale om avgang før fylte 67 år
 • Avtaler knyttet til retrettstilling
 • Endringer i arbeidsvilkår
 • Fornøydhet med lønns- og arbeidsbetingelser

 

Hovedfunn:

 

Demografi og bakgrunn

  • Gjennomsnittsrespondenten er en mann på 49 år.
  • 7 av 10 respondenter er menn.
  • Sammenlignet med undersøkelsen i 2019 er det en større andel mellomledere som har svart i år.

Erfarenhet og stilling

  • 95 % arbeider i faste stillinger. 4 % har åremålsstilling.
  • I snitt har medlemmene arbeidet i media i 25 år, 11 år som redaktør og 6 år i nåværende stilling.

Lønn

  • Redaktørenes gjennomsnittslønn er på 920 000 NOK, når verdier som er i topp 5% og bunn 5% er fjernet. Medianlønn i 2021 er 900 000 NOK, opp fra 850 000 i 2019.
  • I snitt har medlemmene hatt en lønnsøkning på 43 000 kr, eller 4,9%, siden 2019. Økningen har vært størst blant kvinner.
  • 1 av 3 får fastlønn regulert av sjefredaktør.
  • Signifikant flere enn i 2019 sier at deres fastlønn er bestemt av direktør.
  • 9 av 10 er ikke omfattet av en bonusordning eller opsjonsprogram.

Avtaler

  • Sammenlignet med i 2019 er det i år signifikant flere som sier at de har 6 uker ferie.
  • 6 % har avtale om sluttvederlag.
  • 1 av 10 har avtale om retrettstilling
  • Andelene som har 3 og 6 måneder oppsigelsestid er likt fordelt.
  • 94 % har bedriftens standard pensjonsavtale.
  • 6 % har avtale om å gå av før fylte 67 år.
  • 8 % har opplevd endringer i arbeidsvilkår det siste året
  • 1 av 10 er misfornøyde med sine lønns- og arbeidsvilkår. 55 % er fornøyde.